Programa

Municipals 2023

ARA MOLLET ERC - EUiA és la suma de moltes sensibilitats, un projecte integrador i ampli que representa l'alternativa per aconseguir un Mollet gestionat de manera diferent, més viu i per a tothom. Hem anat creixent i consolidant-nos any rere any, fins a convertirnos en el principal grup de l’oposició. Des de la institució, però també des de la lluita al carrer, veïnal i associativa. Representem el canvi que necessita Mollet després de 36 anys dels mateixos governant.

Volem un municipi per a tothom amb plena igualtat de gènere, on els drets de ciutadania estiguin garantits a totes les persones que hi viuen, amb llibertat per viure l’orientació sexual i la identitat de gènere, on es facin polítiques decidides per garantir un habitatge digne i poder viure dignament, amb una economia per la vida al servei de les persones, que aposti per la cultura i l’educació pública de qualitat i que es comprometi amb la transició energètica i la sostenibilitat. Volem garantir a tothom els mateixos drets i oportunitats, que són la base que permet millorar la vida de la ciutadania sense deixar ningú enrere.

Estem immersos en una emergència climàtica sense precedents, per això des de l’Ajuntament promourem polítiques energètiques i ambientals per atenuar la greu situació que vivim i conscienciar a la població de la necessitat de promoure una reconversió ecològica familiar i personal.

Volem deixar de banda el Mollet apagat i dormitori per tenir una ciutat viva i acollidora. Un Mollet capaç de liderar el Baix Vallès i que es converteixi en pol d’atracció dels pobles i ciutats veïnes. Volem un Mollet capital del dinamisme, on s’escolti a tothom implicat en fer créixer la ciutat (ciutadania, empreses, joves, sindicats…), perquè escoltar és la base del nostre projecte. Però, sobretot, volem un Mollet de i per a tothom.

Per a fer-ho, hem treballat intensament aquest programa electoral, des dels diferents àmbits projectats amb persones que hi entenen i s’hi preocupen. Hem plasmat el projecte de ciutat que hem anat bastint els darrers anys i incorporant altres visions que des d’àmbits molt diversos han enriquit les nostres propostes. Propostes il·lusionants i innovadores, però també realistes i defugint falses promeses. Aquestes, les hem organitzat en cinc eixos que defineixen com volem la nostra ciutat: que tingui cura de la seva gent, que sigui oberta a tothom, que tingui ambició i projecció de futur, que ressalti les eines que la fan competent i, en definitiva, que sigui una ciutat per viure-la al màxim.

Us presentem, doncs, la ciutat que volem, perquè ara tenim l’oportunitat de construir conjuntament el projecte que la ciutat mereix.

Perquè Mollet mereix més!

 

 

1. Ciutat cuidadora - #Tornar amunt

La ciutat que cuida és la ciutat que defensa la justícia social i l’exercici efectiu dels drets i les llibertats més bàsiques dels seus ciutadans i ciutadanes. Lluitar contra les desigualtats econòmiques i socials, però també contra les que es produeixen per la procedència, pel gènere i per l'orientació sexual. Entenem la salut, l’acció social o l’esport com a garantia de qualitat de vida i benestar de les persones. La qualitat i el prestigi de l'escola pública com a eina per a la igualtat d'oportunitats efectiva i el bon funcionament de l'ascensor social. Impulsarem polítiques valentes per garantir els drets més elementals com el dret a l’habitatge i l’accés als subministraments bàsics a totes les persones, enfront dels interessos dels oligopolis.

Crearem o coordinarem les polítiques en l’àmbit de l’acció social i fomentarem una implicació directa, clara i responsable de la ciutadania per tal de crear llaços de solidaritat davant dels problemes de desigualtat. Aplicarem la progressivitat fiscal com una eina de redistribució social i garantirem l’accés universal als serveis públics.

1.1. Salut pública - #Tornar amunt

Des d’Ara Mollet ERC - EUiA, defensem un model sanitari públic i universal, equitatiu i de qualitat que garanteixi, com a objectiu principal, una gestió 100% pública dels serveis de salut a la ciutat i que faci bandera de la lluita per continuar reduint les llistes d’espera, aconseguir el 25% de pressupost de Salut de la Generalitat per a l’atenció primària i ampliar els recursos humans i econòmics en salut mental. Considerarem l’Atenció Primària comunitària com a base de l’atenció integral i vetllarem perquè sigui resolutiva i vertebradora dels diversos nivells assistencials.

Quant a les propostes de sanitat, considerem que l’atenció sanitària és una prioritat bàsica. Per això és necessari un sistema de salut integral i proper, on es promogui la cohesió social, s’evitin les discriminacions i sigui una eina cabdal de justícia social. A més, des de la situació de la pandèmia mundial generada per la Covid-19 ha quedat evidenciada la importància d’aquest àmbit i, per això:

● Treballarem per promoure la redefinició dels governs territorials de Salut per obtenir una major capacitat d’incidència de l'administració local en la planificació, la gestió i l’avaluació dels serveis de salut territorialment.

● Realitzarem una coordinació efectiva de l’atenció sanitària i els serveis municipals (especialment, els serveis socials) donant resposta a les necessitats de la ciutadania amb una visió integral.

● Treballarem per aconseguir que la ciutat tingui un espai habilitat per a un tercer centre d’atenció primària (CAP) més proper del centre de la ciutat que permeti millorar la cobertura a tot Mollet.

● Crearem una finestreta d’atenció ciutadana de temes específics de salut perquè la ciutadania pugui fer les aportacions que valori oportunes per tal de poder objectivar les millores necessàries en l’atenció primària i hospitalària que incideixin a la ciutat. 

● Treballarem en mesures per a l’accés a la salut bucodental, òptica i auditiva per a persones amb vulnerabilitat socioeconòmica, en coordinació amb els serveis socials municipals. 

● Impulsarem, conjuntament amb altres administracions públiques, la construcció d’una residència, centre de dia i hospital de dia públics, d'acord amb les noves necessitats de la ciutadania, amb treball en xarxa amb els responsables de l’atenció sanitària i dels serveis socials. 

● Demanarem a la Generalitat de Catalunya un estudi per valorar la demanda de serveis sociosanitaris i donar serveis a les persones que requereixen una llarga estada. 

● Millorarem els serveis de dependència (persones cuidadores no professionals), millorant les condicions dels treballadors i treballadores complementant-los amb recursos municipals en l’àmbit d’acompanyament físic o emocional i formatiu. 

● Reclamarem a la Generalitat de Catalunya la necessitat de crear una unitat de Covid persistent a l’Hospital de Mollet i millorar la unitat de fibromiàlgia ja existent, per donar resposta a les necessitats de la ciutadania. 

● Impulsarem l’aprovació d’un Pla Local de Salut Mental i Addiccions, per revertir la falta de personal en salut mental, lluita contra l’estigma, prevenció de conductes de risc i la lluita contra el suïcidi. 

● Pararem especial atenció a la salut i la seguretat en el treball. La creació de programes de salut laboral són útils per tal de donar confiança i suport a empreses i treballadors i treballadores. 

Pel que fa a la salut pública i comunitària, els ajuntaments juguen una peça clau dins d’aquest model, ja que tenen un paper fonamental en els àmbits de la promoció i protecció de la salut així com la prevenció de malalties. Per aquest motiu: 

● Recuperarem el Consell de Salut i Benestar amb la participació de tots els actors implicats en la voluntat que esdevingui un espai de referència en termes de salut a Mollet. 

● Crearem una xarxa d’itineraris saludables no només pels escolars sinó pel conjunt de la població, vehiculant la seva promoció des dels diferents centres se salut. 

● Promourem l’activitat física i l’esport com a eina educativa de promoció de la salut, especialment en centres educatius de la ciutat. 

● Fomentarem l’aprenentatge en matèria d’alimentació i salut mitjançant la millora de projectes d’horts educatius a les escoles i jornades a les cuines de les escoles.

● Treballarem dins de les competències municipals per l’increment del nombre de nutricionistes dins dels centres d’atenció primària i als centres que formen la Fundació Sanitària Mollet a la nostra ciutat. 

● Desplegarem i farem efectius els àmbits de responsabilitat en Salut Pública del municipi: aigües, zoonosi, manipulació d’aliments, epidemiologia, instal·lacions amb risc de legionel·losi, etc. 

● Millorarem els controls sanitaris i la informació sobre la distribució d’aigua per al consum humà. 

● Informarem de manera regular i rigorosa sobre l’estat de l’aire a la nostra ciutat i impulsarem de manera prioritària actuacions dirigides a disminuir el nivell de contaminació atmosfèrica i males olors. 

● Utilitzarem sistemes no contaminants per al control de la vegetació en els parcs, jardins i zones d’esbarjo animals, responsables amb les persones, animals i el medi ambient. 

● Impulsarem que els criteris d’edificació i els materials de construcció siguin els adequats per evitar afectacions clíniques derivades dels “edificis malalts”. 

1.2. Drets socials - #Tornar amunt

Per una defensa de tota la ciutadania cal una garantia dels seus drets socials. Per aquest motiu, és important l’atenció de tota mena de situacions de vulnerabilitat, sovint condicionades per diverses formes de discriminació. A més, d’ençà de la pandèmia, hem vist una accentuació en les situacions de desigualtat en la ciutat. 

Creiem que cal abordar la inclusió social a partir de les seves múltiples cares, no només l'evident, l'econòmica i social, sinó també les més subtils, com els nivells de formació, la possibilitat d’accés a serveis com els sanitaris o els educatius, la facilitat d’accés a l’habitatge, l’aïllament i estigmatització i la capacitat d’incidència o de participació ciutadana. 

És per això que, des d’Ara Mollet ERC - EUiA apostem per uns Serveis Socials municipals enfortits, però també perquè les polítiques socials esdevinguin transversals, amb l'objectiu d’anar a l’arrel dels problemes de les persones i la comunitat, amb una visió menys assistencialista i més empoderadora de la intervenció social i el foment de l’autonomia dels i les ciutadanes. Per això: 

Incrementarem el pressupost de Serveis Socials perquè puguin atendre i apoderar les persones, famílies, grups i comunitats amb l’objectiu de potenciar les seves capacitats i que recuperin l’autonomia personal i col·lectiva. 

● Elaborarem i desenvoluparem el Pla municipal contra la pobresa davant la crisi social que patim, amb contingut d’acció pública local en matèria de lluita contra la pobresa i actuacions preferents als barris amb més necessitats. A més, farem especial èmfasi en l’erradicació de la pobresa infantil i juvenil. 

● Farem un Fons de Solidaritat, amb recursos municipals, supramunicipals i privats, per l’organització dels recursos per afrontar les situacions de pobresa a la ciutat. 

● Impulsarem polítiques de suport a les famílies, respectant i considerant tots els models familiars, tenint especial cura en desenvolupar ajudes a les famílies monoparentals i nombroses. 

● Estudiarem l'obertura un segon Centre Obert en coordinació amb el departament de Drets Socials, com el que ja existeix a la Plana Lledó, perquè a més de ser necessari ens toca per ràtio. Hi inclourem infants de 0 a 3 anys. D’aquesta manera millorarem la xarxa de serveis i equipaments socials destinats a la infància i l’adolescència des d’un vessant de prevenció, detecció i protecció de situacions de fragilitat social, maltractament, negligència, conductes de risc, etc. 

Ampliarem i reorganitzarem el Servei d’Intervenció Socioeducativa (SIS), servei d’atenció dels infants i adolescents de 0 a 18 anys amb risc d’exclusió social, per fer-lo un servei que arribi a més població i sigui més inclusiu. 

● Continuarem lluitant pels casos de pobresa energètica ajudant a les famílies vulnerables a fer front als pagaments dels subministraments i a través d’auditories energètiques i actuacions per fer els habitatges més eficients. 

● Oferirem acompanyament especialitzat per a joves d’origen estranger en matèria de formació, ocupació, habitatge, entre d’altres, en coordinació amb els diferents serveis públics de la ciutat. 

● Posarem en marxa serveis d’orientació i finestreta única per a persones amb discapacitat i a les seves famílies. 

● Potenciarem el paper dels educadors de carrer com a mediadors de la comunitat, sobretot entre adolescents i joves i com a figures clau en la prevenció i detecció de l’exclusió social. 

● Plantejarem l’obertura, amb coordinació amb altres administracions, d’un alberg municipal o comarcal a Mollet del Vallès per garantir i enfortir la lluita contra el sensellarisme i la pobresa de l'habitatge. 

● Promourem des de l’Ajuntament la creació d’una xarxa de persones vinculades a través del Banc del temps de Mollet. Aquest té l’objectiu que els ciutadans dediquin part del seu temps a treballs per altres persones, a canvi de rebre altres serveis. Alguns dels serveis amb més sortida poden ser l’acompanyament de persones, cuinar, fer la compra, transport, petites reparacions domèstiques, entre d’altres. Tenint en compte que, en alguns casos, anem cap a una economia de subsistència, calen noves maneres d’aprofitament de recursos comunitaris disponibles. 

● Ens comprometem a garantir l’autonomia i la suficiència alimentària de tota la població. Per aquest fi, estudiarem la implantació de la targeta moneder, que aportaria més llibertat i control. Es tractaria de detectar les famílies que necessiten una ajuda i garantir la seva alimentació a través de les ajudes amb efectiu, sempre que la seva situació ho permeti. Hi ha estudis que demostren l’efectivitat de gestionar les ajudes d’una altra manera i donar llibertat a les famílies. Prioritzarem, a més, la vinculació amb el comerç de la ciutat, més enllà de les cadenes de superfícies comercials. 

● Mantindrem i potenciarem la taula de coordinació d’entitats per la inclusió social, treballant en xarxa amb el tercer sector molletà i comarcal. 

● Promourem que la majoria dels ingressos del consistori per motius sancionadors es destinin a programes socials

● Garantirem el dret a l’empadronament municipal, per tal de garantir i preservar els drets que se’n deriven de les persones que l’ostenten. 

● Estudiarem l’ampliació i la municipalització del servei d’atenció domiciliària a Mollet

1.3. Gent gran - #Tornar amunt

Les persones grans són fonamentals en la nostra societat. No sols per la seva aportació en experiència i memòria històrica o perquè contribueixin a crear i enfortir les xarxes familiars i veïnals, sinó fonamentalment perquè és la diversitat el que permet construir una ciutat sensible i accessible per a tothom. 

Caminarem cap a un Mollet Ciutat amigable amb la gent gran, una ciutat que cuida a la gent gran i garanteix una atenció centrada en la persona amb formació específica al personal municipal d’atenció directa amb l’objectiu de fomentar les polítiques d’envelliment actiu, en plena coordinació amb una atenció pública i de qualitat. 

● Recuperarem el Consell de la gent gran com a òrgan consultiu de presa de decisió i afavorirem la participació de la gent gran en la formulació de les polítiques que els afectin directament. Perquè volem que les persones grans puguin continuar participant en la vida activa de la ciutat i les activitats i serveis responguin a les seves necessitats. 

● Treballarem en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya per construir una residència per la gent gran amb centre de dia i pisos de serveis, promovent l’existència de pisos tutelats amb serveis públics. 

● Cooperarem amb la Generalitat de Catalunya per ampliar les places públiques de residències de gent gran de la nostra ciutat. 

● Crearem una comissió de l’ajuntament amb l’objectiu de combatre la solitud en totes les etapes vitals, especialment en la vellesa, per fomentar el creixement personal, emocional i cultural mitjançant cursos, xerrades o tallers així com la relació amb les entitats de la ciutat. 

● En aquesta línia, potenciarem i ampliarem programes de voluntariat com el ja existent “Al teu costat”. 

● Lluitarem contra la bretxa digital, augmentant les places de cursos i oferint una finestreta d’ajuda específica per a gent gran dins de l’oficina d’atenció a la ciutadania. 

● Revisarem l’oferta formativa a la ciutat per adequar-la a les necessitats actuals de la gent gran. Implementarem la creació d’aules d’extensió universitària a Mollet, iniciativa que ja han dut a terme moltes ciutats de la rodalia. 

● Dissenyarem accions específiques amb mirada feminista adreçades a les dones grans, per tal que no pateixin solitud, abandonament o bé aïllament social. Crearem espais per a la seva socialització i acompanyament juntament amb les associacions de la gent gran. 

● Crearem un ateneu per a tothom, amb cinema, sales de conferències, etc., per tal de fomentar la cultura i l’aprenentatge. Així mateix, potenciarem les activitats al carrer. 

1.4. Infància i adolescència - #Tornar amunt

Volem una infància i adolescència amb reconeixement de drets, protecció i igualtat d’oportunitats, especialment aquells que es troben en situacions de major vulnerabilitat, per garantir el seu desenvolupament i el respecte dels seus drets més bàsics, començant pel de ser reconeguts i respectar la seva identitat, així com pel de ser un ciutadà més de la societat. Proposem una ciutat que assumeixi la responsabilitat de garantir plenament els drets de la infància, avançant cap a una societat construïda per a infants, però sobretot amb infants. Per a fer-ho, se suggereixen diferents polítiques transversals recollides en cadascun dels diferents àmbits d’aquest programa. Però, específicament: 

● Desenvoluparem i revisarem el Pla Local de la Infància i Adolescència, el qual ha estat aprovat aquesta darrera legislatura, per ampliar els àmbits d’aplicació. 

● Prioritzarem un pla per l’erradicació de la Pobresa Infantil i Juvenil. 

● Impulsarem polítiques de suport a les famílies, respectant i considerant tots els models familiars, tenint especial cura en desenvolupar ajudes a les famílies monoparentals i nombroses. 

● Posarem en marxa serveis d’orientació i finestreta única per a persones amb discapacitat i els seus familiars. 

● Posarem en marxa el Consell d’Adolescents, òrgan de participació de l’alumnat de l’etapa final de l’ESO homologat amb les mateixes competències que el Consell dels Infants existent. 

● Posarem en funcionament l’Observatori molletà de la infància en risc i les seves famílies, que ha de permetre implementar un protocol específic l’articulació de les polítiques municipals d’infància. 

● Consolidarem els “patis oberts” als centres educatius, ampliant-los a tots els barris de la ciutat, per fomentar la pràctica esportiva i de lleure els caps de setmana, impulsant el paper dinamitzador i humà de les AFA en la seva relació amb tot el que succeeix als centres educatius. 

1.5. Joventut - #Tornar amunt

Vivim en una societat adult cèntrica, que no tan sols dificulta l’emancipació i el ple desenvolupament de la joventut, sinó que no té en compte les necessitats d’infants i joves en cap dels vessants. S’organitza el temps entorn de la feina dels adults, es construeixen els espais a pobles i ciutats entorn del vehicle privat i a les necessitats del sistema productiu, es concep als infants com a futura mà d’obra que ha de ser preparada per incorporar-se al sistema productiu i s’exclou la joventut dels processos de decisió negant-los com a subjectes conscients i actius de la societat. 

És per això que, des d’Ara Mollet ERC-EuiA, apostem per una regidoria més participativa, on el jovent pugui tenir la seva veu i puguin expressar les seves idees i inquietuds. Creiem que la figura representativa ha d’estar a prop del jovent i escoltar-lo, mantenint una comunicació oberta, ja que són una part molt important de la ciutat actual. Per això: 

● Revisarem i actualitzarem el Pla local de Joventut, tenint en compte que no s’ha executat durant les darreres legislatures, garantint-ne l’execució i fent-ne una avaluació anual. Dins del pla de joventut, caldrà atendre les necessitats recollides de tots els àmbits. 

Un dels principals eixos dels i les nostres joves a la ciutat, és la seva educació. L’educació és l’eix vertebrador per al desenvolupament de qualsevol societat, per tant, ha de ser una de les màximes prioritats en la política municipal. Volem aconseguir un país amb una escola pública de qualitat, laica, en català i coeducadora. 

Per això, hem de començar a treballar des de l’Ajuntament, que és l’administració més propera a la ciutadania i la que garanteix la cohesió social a través de la inclusió en tots els aspectes. 

És per això que els ajuntaments han de donar resposta a aquelles necessitats locals concretes per tal de lluitar en contra de les desigualtats i procurar una educació el màxim d’equitativa, no sexista i socialment justa. 

Per tot això, proposem les següents mesures: 

Augmentarem els espais de les aules d’estudi (i espais habilitats per treballar en grup, sales de silenci o no), sobretot en èpoques d’exàmens, per a poder oferir la màxima quantitat de persones possible. 

● Ampliarem els horaris d’estudi setmanals. Proposem l’obertura de les zones d’estudi habilitades, el tancament d’aquestes entre setmana més tard i obrir els caps de setmana. 

● Crearem un espai educatiu cooperativista: habilitar una sala d’estudi on diferents persones de la ciutat puguin rebre i aportar coneixements a la resta, de manera altruista per tal de promoure l’ajut mutu entre les persones. 

● Conscienciarem els joves de temes més diversos i de maneres més motivadores que les actuals, a partir de programes més enriquidors i de temes de tots els àmbits socials: diferents realitats sexuals (LGTBi+), perill en les xarxes socials, assetjament escolar i violència de gènere en les diferents edats i en les seves diferents etapes, entre d’altres. Promourem que aquestes reunions educatives es puguin fer en altres centres, a més dels escolars, per tal que arribin per diferents vies als joves i la transmissió dels coneixements sigui més fàcil i més dinàmica, apropant-nos a les associacions de la ciutat on el jovent estigui implicat. 

D’altra banda, l’oci és un espai fonamental dins la vida del jovent i és un compromís primordial garantir a tots els ciutadans una oferta lúdica i de lleure de qualitat, cívica i responsable. En una societat cada dia més conscienciada en la defensa dels seus drets, reivindiquem l’oci com un àmbit que ha de permetre, des de la igualtat i unes pautes adequades, desenvolupar i realitzar en condicions de llibertat les activitats de lleure que cadascú consideri millors. És per això que volem impulsar espais de suport, informació i reflexió sobre els col·lectius socials en situació de vulnerabilitat en els diferents actes públics d’àmbit local, com serien les discriminacions per raons d’identitat de gènere, orientació sexual, ètnia, religió o cultura. 

És també necessari recordar que l’oci és un gran actiu en les polítiques socials i econòmiques, volem aprofitar aquest espai per aprofundir en els valors irrenunciables de la igualtat i la justícia social. Per això, proposem: 

● Impulsarem en l’àmbit municipal l’aplicació del Pla Nacional de Joventut de Catalunya amb visió de mesures per garantir l’habitatge a través del Pla Local de Joventut, així com el Pla Local d’Habitatge amb especial atenció a les necessitats del jovent vers la primera emancipació domiciliària 

● Obrirem un espai públic i jove on es facin activitats lúdiques, educatives i d’oci. Amb l’obertura d’aquest centre es potenciaria la implicació del jovent en les activitats de la ciutat i es millorarien les relacions entre jovent i adults. A més, aquest centre hauria de ser un punt de trobada entre totes les entitats juvenils per tal de compartir idees i necessitats. Ens agradaria també que en aquest centre s’hi fessin diferents activitats com ara: ○ La promoció del voluntariat a la ciutat per a poder dur a terme activitats. 

○ Fer un punt de trobada dels joves on puguin desenvolupar activitats autogestionades. 

○ La proporció un horari nocturn per tal que els joves s’hi puguin trobar i relacionar-se. 

○ Incloure el servei de suport, informació i reflexió en el centre de manera fixa.

2. Ciutat oberta - #Tornar amunt

Cal tornar la política a la ciutadania, que ha de passar de delegar totes les decisions a corresponsabilitzar-se d'elles. Volem estimular el compromís social, el deure i la llibertat dels ciutadans per decidir en tots els afers municipals; volem protegir l'interès general dels abusos de poder de qualsevol mena. De manera transversal, cal aplicar un canvi profund en el funcionament de l’Ajuntament. 

No volem una participació d’aparador, com la que hem tingut fins ara, que consisteix només en el fet que el govern s’expliqui i que no engloba a la resta que hi participen. Volem que la ciutadania percebi que és escoltada i que la seva participació és útil per solucionar els problemes de la ciutat. Volem articular un model de governança, administració i presa de decisions públiques basat en la planificació, l’avaluació, la transparència i el retiment de comptes on es prioritzin les necessitats de la ciutadania. 

El repte de viure en una democràcia oberta implica potenciar el control ciutadà als ajuntaments. Els pilars per edificar un govern obert són la transparència, el retiment de comptes, la participació i la cooperació. 

2.1. Participació ciutadana - #Tornar amunt

Volem consolidar i avançar cap a la construcció d’un model de gestió dels nostres ajuntaments basat en la democràcia participativa, com a complement i aprofundiment de la democràcia representativa. Establir la lògica republicana d’implicar tota la ciutadania en els processos de presa de les decisions que els afecten en la seva quotidianitat. Per aquest motiu proposem: 

● Impulsarem l’aprovació d’un nou Reglament orgànic municipal (ROM) i els reglaments que n’emanen, per incorporar-hi aquesta nova manera de fer, que garanteixi els drets de l’oposició així com garanteixi la disposició dels recursos tècnics, humans i econòmics que necessiten per fiscalitzar el govern municipal. Alhora, al Ple de Mollet s’hi ha de poder parlar de tot el que sigui d’interès dels molletans i molletanes i dels seus representants polítics, i per això garantirem que es puguin tractar tots els temes d’interès així com promocionarem un espai al ple per escoltar els precs i preguntes de la ciutadania

● Donarem impuls a la figura del Síndic Personer, estudiant noves formes per a la seva elecció, dotant-lo de més recursos i donant a conèixer molt més la seva funció de defensor de la ciutadania davant l'Ajuntament. 

● Recuperarem la participació ciutadana en els consells municipals sectorials, que van patir una modificació i reducció dràstica el 2015 que no s'ha arribat a aplicar, perquè no s’han tornat a convocar. És l'oportunitat de començar de nou l'organització dels d'aquests consells municipals, que no poden continuar sent un lloc on només s'escolten les explicacions del Govern, sinó que cal convertir-los en veritables eines de participació, encomanant-los tasques concretes i transferint-los part de la capacitat de decisió. 

● Garantirem la lliure aportació de qualsevol ciutadà, associació o entitat que consideri oportuna la seva participació en els Plens Municipals mitjançant les audiències públiques del Ple Municipal. 

● Convocarem anualment al voltant del dia 4 de novembre, dia de la nostra ciutat, el Ple Municipal sobre l’Estat de la Ciutat, establert dins de l’actual ROM. 

● El govern de la ciutat farà audiències públiques, que consistiran en trobades periòdiques cada 3 mesos als barris de la ciutat on el govern i els seus regidors escoltin el batec i les decisions de la ciutadania. Creiem que és el consistori qui ha d’estar a disposició dels ciutadans i no a la inversa. 

● Impulsar la convocatòria de consultes ciutadanes per afavorir la democràcia directa i donar veu a la ciutadania a l’hora de decidir sobre aspectes rellevants de competència municipal. Si cal, poden ser limitades a barris concrets. 

● Posarem a l’abast de tota la ciutadana l’agenda pública dels càrrecs electes municipals (Alcaldia, regidors i regidores del govern municipal i Grups Municipals del Consistori). 

● Farem una revisió profunda del Consell de Ciutat perquè sigui una veritable eina de participació ciutadana fonamental amb caràcter consultiu i decisori en els temes que delegui el Ple Municipal per a la formulació de propostes, suggeriments o queixes. 

● Farem un reconeixement dels Grups d'Interès registrats correctament al Registre de grups d'interès de la Generalitat de Catalunya com a interlocutors vàlids i necessaris amb l’Ajuntament. 

Reformularem els actuals pressupostos participatius impulsats per l’Ajuntament amb l’objectiu d’incloure en la ciutadania en el procés de presa de decisions sobre com s’invertirà una part del pressupost públic.

○ Impulsarem la participació política dels joves mitjançant uns pressupostos participatius específics per a ells i elles on podran decidir mesures i projectes específics de joventut. 

○ Impulsarem pressupostos participatius per cada barri, donant veu als veïns i veïnes. 

Millorarem la xarxa de centres cívics com a espais de participació, formació, impuls de valors cívics i oci positiu. Impulsar la cogestió en aquests equipaments. 

● Proposarem el desplegament d’eines i recursos per descentralitzar certs serveis de l’ajuntament a la resta de barris per tal d’aproximar l’ajuntament a les persones. 

● Crearem el Consell de Feminismes de Mollet del Vallès. 

2.2. Ètica i transparència - #Tornar amunt

Mantenim el nostre compromís ferm amb la qualitat democràtica, la transparència i el bon govern. Ens comprometem a continuar aplicant la llei catalana 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, sense dilació, no sols per complir-la sinó com a instrument per anar més enllà cap a l’excel·lència en la funció pública dels ajuntaments republicans. A més, volem articular un model de governança, administració i presa de decisions públiques basat en la planificació, l’avaluació, la transparència i el retiment de comptes on es prioritzin les necessitats de la ciutadania. Per tot això: 

● Aplicarem els mecanismes de seguiment, regulació i avaluació de l’actual codi ètic i de conducta de l’Ajuntament, de manera consensuada i participativa en el si de la Corporació, per tal d’assegurar-ne l’acompliment. Aquest codi ha d’abastar els comportaments i els compromisos dels càrrecs electes, personal directiu i càrrecs de confiança, la relació del govern amb el personal treballador i les relacions de l’ajuntament amb la ciutadania. 

● Publicarem periòdicament la informació sobre el funcionament del govern, de l’administració municipal i la seva actuació pública perquè pugui ser coneguda per la ciutadania. Ho farem de manera accessible i comprensible. 

● Utilitzarem, de manera prioritària, els mitjans telemàtics com a complement de la resta d’espais i canals de l’Ajuntament per tal de garantir la transparència municipal, la rendició de comptes, la informació pública i la participació ciutadana. 

● Impulsarem que les empreses municipals i els organismes autònoms (Mollet Impulsa, EMFO, MercaMollet, IME, IMSD i Fundació Municipal Joan Abelló) difonguin de manera periòdica i actualitzada tota aquella informació institucional, organitzativa i de planificació, jurídica, econòmica, pressupostària i estadística que es consideri rellevant pels ciutadans i ciutadanes de la ciutat. 

2.3. Comunicació institucional - #Tornar amunt

Les administracions locals han de concebre la comunicació amb la ciutadania com un servei públic bàsic. La comunicació institucional (tant del govern com de l’oposició) de l’Ajuntament de Mollet del Vallès ha de ser veraç, rigorosa i basada en dades verificables, allunyada d’electoralisme del partit o partits del govern i ampliant la comunicació dels esdeveniments que se celebren a la ciutat per fer possible que arribin a més gent i entitats de la nostra ciutat, per això: 

● Incorporarem la verificació i la lluita contra la desinformació, en la mesura que sigui viable, a les rutines dels gabinets de comunicació de l’Ajuntament de Mollet. 

● Elaborarem un pla de comunicació institucional de legislatura i sotmetre’l a debat i aprovació del ple municipal. El pla definirà el paper dels diferents canals de comunicació (web, xarxes socials) i les estratègies per apropar el govern local a la ciutadania. 

● Millorarem el servei de comunicació local per treballar de manera més transversal i adaptada a la realitat, incloent-hi un pla per la utilització de les noves tecnologies i les xarxes socials. 

Potenciarem la col·laboració amb la xarxa audiovisual local (XAL) per a la difusió de continguts generats per la mateixa XAL o per altres mitjans de comunicació locals. 

● Elaborarem el butlletí municipal electrònic diari o setmanal com a eina d’informació a la ciutadania, perquè sigui un referent informatiu de la comunitat. 

● Inclourem la creació de l’espai de les entitats de la ciutat al butlletí perquè puguin fer difusió d’actes, activitats, xerrades, actes institucionals i distribuir-lo per diferents espais de rellevància de la ciutat. 

● En cas de feminicidi a Catalunya, establirem un recordatori i condemna a totes les formes de violència masclista a cada ple municipal posterior a l’esdeveniment, tal com es fa al Parlament de Catalunya. 

2.4. Drets i política llingüística - #Tornar amunt

Quant a drets lingüístics, la llengua catalana, l’occità i la llengua de signes catalana queden recollides a l’Estatut d'Autonomia com a llengües pròpies de Catalunya. Per aquest motiu, i des d’una anàlisi objectiva de la realitat, cal que des de les institucions, i especialment els ajuntaments, establim polítiques que garanteixin els drets lingüístics de les llengües pròpies en una igualtat de condicions. Però no una igualtat genèrica i abstracta, sinó una igualtat real que abordi i garanteixi els drets lingüístics dels parlants que exerceixen com a ciutadans en unes situacions concretes i que han de poder viure-les amb total normalitat usant el català, l’occità o la llengua de signes catalana en el cas de la comunitat de signants. De la mateixa manera, cal vetllar pel manteniment i l’aprofitament de la diversitat lingüística del país i garantir que cap persona no pugui ser discriminada per raó de llengua. Des d’Ara Mollet ERC - EUiA, defensem i tenim un compromís amb els drets lingüístics de la ciutadania i amb la normalització lingüística de les llengües pròpies. Per això: 

● El català serà la llengua d’ús normal i preferent de l’administració municipal, sense perjudici que la ciutadania pugui ser atesa en altres llengües, si és necessari i sota el criteri de disponibilitat lingüística. Així mateix, la comunicació a través dels canals oficials de l’ajuntament presents a les xarxes socials serà en català. 

● El català serà la llengua d’ús normal i preferent també en els processos interns —policia, serveis de neteja urbana, etc.— i externs —relació amb els proveïdors, per exemple— de l’ajuntament. En aquesta línia, fomentarem l’aprovació de plans de normalització lingüística interns, propis del consistori, introduirem en l’ús informàtic de l’ajuntament el programari lliure, com a mesura per fomentar l’ús de la llengua catalana, i sol·licitarem la tramitació en català de tots els processos judicials en què prengui part l’ajuntament. 

● Garantirem el coneixement i l’ús del català del personal municipal en tots els nivells, d’acord amb la titulació acadèmica demanada i la feina a desenvolupar. En aquest sentit, exigirem el requisit lingüístic en l’accés a llocs de treball de l’Administració (funcionaris i laborals) i, igualment, l’exigirem als treballadors i treballadores d’empreses subcontractades per a la prestació de serveis de l’ajuntament. 

● Vetllarem per la qualitat de la llengua utilitzada en l’Administració local: detectarem les possibles mancances reals del personal i en promourem la formació necessària. En la mateixa línia, atesa la importància i l’amplitud de la comunicació actualment, incorporarem la figura del corrector/a com a personal municipal per tal de garantir un bon nivell de llengua i aconseguir que l’Administració sigui un exemple de bona pràctica lingüística. 

● Incorporarem clàusules lingüístiques en la contractació pública, les subvencions, la signatura de convenis, els crèdits i els avals atorgats per l’Ajuntament. 

● Crearem la Regidoria de Política Lingüística com a responsable de vetllar per l’ús del català en el si de l’Administració local, en les relacions de la institució amb la població, en el compliment de la Llei de política lingüística amb relació a l’Administració local i en l’atenció a la població. També impulsarà totes aquelles mesures i iniciatives relacionades amb els drets lingüístics de la ciutadania. 

● Elaborarem, conjuntament amb el consorci per la normalització lingüística de la ciutat, un pla municipal de normalització lingüística (PMNL), adequat a les necessitats sociolingüístiques de les diverses zones i que estableixi clarament els objectius prioritaris, les actuacions que cal per assolir-los en els pròxims quatre anys i la dotació de recursos necessaris per poder dur-los a terme. Aquest pla, aprovat pel ple, s’ha de revisar, avaluar i actualitzar anualment. Revisarem, avaluarem i actualitzarem els plans de normalització lingüística que ja es troben en funcionament.

○ Implicarem en l’elaboració, execució, revisió, avaluació i actualització del PMNL les entitats culturals i esportives, les associacions de defensa i promoció de la llengua, els partits polítics, els sindicats, les organitzacions empresarials i comerciants, les associacions de veïns i veïnes, els col·lectius d’immigrants i de cultures foranes, perquè, coordinadament amb l’ajuntament i l’oficina o el servei local de català en les poblacions on n’hi hagi, actuïn d’impulsors i de supervisors de la normalització lingüística en el seu àmbit d’actuació. 

● Inclourem, a banda de les actuacions previstes al PMNL en l’àmbit sociocultural, clàusules de normalització lingüística en els convenis amb les entitats. 

Oferirem el suport tècnic necessari per dur a terme les actuacions que s’hi indiquin. 

● Impulsar campanyes de sensibilització amb l’objectiu d’estimular i reforçar actituds favorables al català i l’LSC. Contribuirem al foment del programa “Voluntariat per la llengua”. 

● Desenvoluparem el primer cicle del programa “Entesos!”. Un programa d’aprenentatge de la llengua catalana adaptat a les deteccions que es facin des del municipi amb la ciutadania que entén i no parla o que ni entén ni parla la llengua catalana. Es tractarà d’un programa que oferiran els serveis municipals quan una persona manifesti que té dificultats amb la llengua catalana. Així, en conjunt amb la ciutadania, enfortim la competència i la normalització de la llengua. 

És important que, a més de la feina que puguem dur a terme des de la mateixa institució de manera directa o amb col·laboració d’altres entitats, les polítiques lingüístiques també tinguin incisió en els àmbits més socials de la llengua, amb l’objectiu de treballar en la normalització de la llengua en tots els nivells. Cal crear una consciència de les associacions, entitats, clubs i d’altres organitzacions de la ciutat de la responsabilitat que tenen com a motors de normalització i de referents lingüístics. Per això: 

● Impulsarem un estudi de la situació de la llengua catalana amb la finalitat de detectar totes aquelles activitats que, al marge de l’educació obligatòria, els infants i joves del municipi desenvolupen —i que, igualment, contribueixen a l’adquisició d’aprenentatges— amb la intenció de crear un punt de partida per treballar la seva vehiculació en català. 

● Vetllarem perquè els mitjans de comunicació locals contribueixin a la difusió i normalització del català i la llengua de signes catalana, com a llengües pròpies de Catalunya, sense perjudici d’afegir-hi altres llengües si es valora com a necessari. 

● Prioritzarem la programació d’espectacles, concerts i activitats culturals i lúdiques en català, especialment els adreçats als infants i joves. Els continguts hauran de ser igualment accessibles a la comunitat de signants usuària de la llengua de signes catalana. La concessió de subvencions, la programació cultural i la contractació de subscripcions i publicitat de mitjans tindran la llengua com a criteri. 

● Vetllarem per la qualitat lingüística dels espectacles culturals que s’ofereixin al municipi, i promourem actes conjuntament amb entitats que treballin per la llengua i la cultura catalanes i occitanes. 

● Afavorirem la creació i la distribució de literatura en català, mitjançant certàmens i concursos. 

● Afavorirem l’intercanvi cultural entre tot l’àmbit dels Països Catalans, com ara trobades de corals, esbarts, diables, intercanvis d’esplais, agermanaments, etc., especialment les adreçades als infants i joves. 

Informarem i difondrem recursos lingüístics materials i de suport institucional per tal que empresaris i comerciants locals utilitzin el català en la interacció amb la clientela, sobretot en la interacció amb les generacions més joves.

○ Informarem les empreses que la Generalitat de Catalunya disposa d’un punt d’atenció que les pot ajudar a incorporar el català en el seu treball quotidià. 

○ Informar les empreses, en el moment que sol·licitin l’autorització d’obertura o la notifiquin, de les obligacions lingüístiques que tenen, com també dels organismes que les poden ajudar a resoldre tant el compliment de la legislació vigent com l’ús prioritari del català com a llengua de qualitat i modernitat. 

● Farem ús de les competències de l’Administració local en la regulació de la publicitat al carrer amb la voluntat d’afavorir un paisatge lingüístic que inclogui el català. 

2.5. Memòria democràtica - #Tornar amunt

Els municipis republicans han de ser un referent al món de la memòria democràtica, la defensa dels drets humans i la justícia universal. El model d’impunitat espanyol ha fet impossible la condemna de la dictadura franquista i el reconeixement de les víctimes de la repressió, fet pel qual no s’ha pogut impartir justícia ni reparar els danys a les famílies de les víctimes del franquisme. 

Fruit d’aquesta anomalia democràtica, Mollet ha de ser capdavantera en la recuperació de la memòria històrica i en la condemna dels règims totalitaris, per reconèixer les víctimes de crims contra la humanitat, restablir els seus honors i reparar els danys a les seves famílies. Mollet ha de posar la memòria històrica en el centre de les polítiques públiques, i per això: 

Potenciarem el Centre d’Estudis Molletans (CEM) com a referent de la recerca i divulgació de la memòria col·lectiva i com a coordinador i dinamitzador de les iniciatives en aquest àmbit. 

● Proposem la consolidació dels espais i itineraris que configuren la xarxa d’espais de memòria de la ciutat. 

Revisarem i eliminarem del nomenclàtor públic, tant en carrers com en places, avingudes i equipaments, els noms posats en motiu de l’aixecament contra la II República i establiment del règim dictatorial franquista. 

● Treballarem conjuntament amb l’Institut Municipal d’Educació i el Departament d’Educació, a tots els nivells, per a la inclusió de la memòria històrica al currículum escolar i, mentrestant, fomentarem la celebració de jornades i activitats per educar i explicar el passat als nostres infants i joves. 

● Reconeixerem i farem valdre el paper i la contribució de les dones al municipi: activitats, homenatges, noms de carrers i espais públics, entre d’altres. Recuperarem la memòria històrica de les dones destacades de la ciutat. 

● Incentivarem la celebració de “nits històriques” i “jornades històriques” en dates assenyalades de la vida de la ciutat, com per exemple, la commemoració dels bombardejos de la ciutat el gener de 1938. 

● Promourem que s’instal·lin més “Pedres de la memòria” (en alemany, Stolpersteine) per cada una de les víctimes de l’holocaust nazi a la nostra ciutat. 

● Fomentarem que des del CEM que no es perdi el patrimoni oral de la ciutat. Es tracta de preservar el testimoni plural de la gent que viu ara a Mollet, per tal que en un futur es pugui saber què pensen i com parlen els molletans i les molletanes d’avui. 

3. Ciutat del futur - #Tornar amunt

Davant de l’escenari d’emergència climàtica que vivim no podem continuar fent el mateix. Ens calen mesures per mitigar i revertir el canvi climàtic que passen per les institucions, també l’Ajuntament, però que necessiten una consciència col·lectiva i d’una transformació d’hàbits.

Un canvi global que asseguri la sostenibilitat ambiental per viure en un planeta més net i gaudir d’una vida saludable. Per fer front a l’escalfament global, els Ajuntaments han de corresponsabilitzar-se dels efectes que tenen les seves emissions contaminants i prendre mesures per reduir-les i millorar la qualitat de l’aire. L’escalfament global no és exclusivament un problema ambiental; també ho és en l'àmbit social i econòmic. Alhora, cal un nou model urbanístic que deixi enrere el totxo i l'especulació i desenvolupi un urbanisme més sostenible i verd que posi les persones al centre de les ciutats: cal promoure mesures a favor de naturalitzar les ciutats i fer-les més saludables a partir d’incrementar el verd urbà, crear itineraris verds i saludables, reduir l’ús i l’aparcament del cotxe, crear carrils bici amb sentit, etc.

La mobilitat és un altre dels punts més importants on Mollet encara té feina per fer, millorant la mobilitat urbana i interurbana amb els municipis del voltant, per reduir els cotxes i continuar avançant cap a una ciutat transitable i amb menys emissions contaminants. També l’educació constitueix la ciutat del futur que volem des d’Ara Mollet ERC-EUiA i és un dels principals eixos de la nostra acció política, amb un destacat valor estratègic dins del projecte global de construcció ciutadana i nacional. Una ciutadania més formada té més esperit crític i capacitat d'incidència sobre el seu entorn. Els ajuntaments hem de contribuir a estructurar un sistema educatiu propi, de qualitat i a l'abast de tothom, amb major capacitat de respondre als nous reptes educatius i socials des de la proximitat.

3.1. Transició energètica - #Tornar amunt

Des d’Ara Mollet ERC-EUiA tenim la voluntat d’impulsar mesures que facilitin l’accés a descomptes i diferents fons econòmics, destinats a reduir la quantia final de la factura d’aquelles llars en risc d’exclusió residencial. Volem fer possible una transició energètica que estalviï costos a l’Ajuntament, per fer una ciutat més sostenible i eficient. Per aquests motius volem:

● Desenvoluparem una comunitat energètica local (Cel) per promoure l’autoconsum energètic en habitatges i pimes. Una comunitat energètica és una manera d’empoderar les persones a través d’un nou model de generació i consum, on l’energia es produeix localment i, per tant, es guanya independència respecte a les grans plantes de generació. La ciutadania podrà participar en La Cel compartint l’energia de plaques instal·lades en equipaments municipals (previ concurs públic) o fomentant la generació d’energia fotovoltaica en instal·lacions privades.
● Potenciarem i ampliarem l'ordenança solar recentment aprovada per tal de continuar impulsant la instal·lació de plaques solars als edificis públics i als domicilis particulars. Facilitarem els tràmits i revisarem l’establiment de deduccions en els impostos per a les instal·lacions privades d’autoconsum, potenciant-ne les instal·lacions en edificis plurifamiliars.
● Elaborarem un pla de millora de l’enllumenat públic per a la reducció de consum energètic i completar l’adaptació a la Llei de contaminació lumínica. Millorarem la il·luminació dels passos de vianants, actualment deficient en molts casos.
● Ampliarem les instal·lacions de punts de càrrega de cotxes, motos i bicicletes elèctriques.
● Promocionarem i donarem visibilitat a la recentment inaugurada Oficina local de rehabilitació energètica perquè arribi a més veïns i veïnes de la ciutat, fomentant l’accés de la ciutadania a subvencions i ajuts així com ampliar les formacions dirigides a ciutadania i empreses per impulsar models energètics sostenibles en llars i empreses.
● Revisarem el Pla local d’estalvi energètic.
● Estudiarem la viabilitat d’establir ajuts en matèria de transició energètica que complementin els existents en altres administracions públiques.

3.2. Medi ambient - #Tornar amunt

Defensem un model de municipi sostenible i respectuós amb el medi natural, sobre la base de la utilització racional del territori per compatibilitzar el creixement i el dinamisme econòmic que comporta amb la cohesió social, el respecte al medi ambient i la qualitat de vida de generacions presents i futures.

Des d’Ara Mollet ERC-EUiA volem establir una estratègia municipal cap a la contaminació atmosfèrica zero emmarcada dins de l’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic (ESCACC) per promoure plans d’actuació i implicar els sectors socials i agents econòmics.

El reciclatge i la neteja de la nostra ciutat és un dels reptes més importants al que haurem de fer front els pròxims anys. Mollet ha de construir una ciutat amable i més respectuosa amb el medi ambient i, sobretot, hem de fer els deures que l’actual govern no ha fet els últims anys pel que respecta al reciclatge i la contaminació. És per això que des d’Ara Mollet ERC-EUiA proposem:

● Intervindrem en la neteja de tots els barris de Mollet, posant especial atenció en l’estat del carrer i les voreres, eliminant els bufadors que perjudiquen les persones amb al·lèrgies. Estudiarem la manera de recuperar una gestió 100% pública de la neteja viària, la neteja d’equipaments municipals i edificis públics.
● Pel que fa a la recollida de residus, estem encallats fa anys en una taxa de recollida selectiva del 38%, lluny del 50% que havíem d’haver assolit el 2020 i encara més del 60% del que estem obligats a arribar el 2030. Per això cal posar en pràctica urgentment nous sistemes de recollida selectiva per l’eficiència del servei i l’increment de la taxa de recollida selectiva. El darrer contracte de neteja subscrit per l’Ajuntament preveu la incorporació de contenidors intel·ligents el 2025, però estudiarem la viabilitat del sistema i la seva possible convivència amb sistemes porta a porta per als barris menys densos de la ciutat.
● Aquests nous sistemes de recollida permetran també d’estudiar la modificació de la taxa de recollida, tractament i eliminació d'escombraries, per tal de tendir al fet que cadascú pagui proporcionalment als residus que genera.
● Revisarem que els contenidors de la brossa siguin accessibles per a tothom.
● Promourem campanyes locals per a l’eliminació de les bosses de plàstic, a tots els àmbits del municipi. Impulsarem la reutilització i el reciclatge dels envasos i fomentar la recuperació dels hàbits tradicionals no malbaratadors de recursos —cabàs, bossa del pa—, etc.
● Impulsarem campanyes per a conscienciar sobre el reciclatge així com millorarem la col·lecció dels elements de recollida de brossa a través de l’augment del nombre de contenidors de reciclatge de piles, de CDs, de bombetes, etc.
Millorarem la recollida selectiva dels voluminosos, redissenyant els circuits de recollida i la comunicació amb la ciutadania.
● Impulsarem una auditoria a la indústria potencialment contaminant per a lluitar contra la contaminació i les males olors i exigirem que es compleixi la normativa mediambiental.
● Treballarem per implementar la Zona de Baixes Emissions tal com marca la llei de canvi climàtic i transició energètica, necessàriament mitjançant la coordinació normativa, reglamentària, eficaç i realista entre les diferents administracions públiques.
● Estudiarem les zones on encara es troba fibrociment (amiant) tant en l’àmbit públic com privat i conseqüentment durem a terme un pla d’eliminació de l’amiant com a termini màxim del 2028, tal com marca la llei.
● Generalitzarem l’ús d’asfalt sonoreductor en la nova pavimentació de carrers i la instal·lació de pantalles acústiques —naturals o artificials— en punts problemàtics de la ciutat.
● Impulsarem refugis climàtics en equipaments municipals i els espais públics que poden proporcionar condicions de confort tèrmic en episodis de temperatures extremes.
● Treballarem amb la resta d’ajuntaments de la riba del Besòs a través del Consorci Besòs Tordera per tal d’impulsar un Pla de recuperació ecològica del Besòs i fer possible l’accessibilitat de la llera del riu. Encara queda camí a fer per recuperar-lo com a l’ecosistema complex que és.

Vivim un moment d’emergència climàtica i l’aigua ha esdevingut un bé imprescindible però alhora escàs. En els últims mesos vivim una sequera que ens ha posat en alarma davant aquesta situació:

● Revisarem i actualitzarem el Pla municipal de sequera per fer front a aquest fenomen, aplicant sistemes d’eficiència i estalvi, cercant fonts alternatives d’aigua i possibles nous usos dels nostres aqüífers, establint si cal mesures per a la recuperació dels aqüífers contaminats, per tal de recuperar part dels recursos hídrics naturals.
● Promourem l’aprofitament d’aigües freàtiques en els usos domèstics, comunicats i privats que no requereixin aigua potable, mitjançant línies d’ajuts a fons perdut o bonificacions en els impostos i taxes municipals.
● Crearem una xarxa d’itineraris saludables, tant dins de la ciutat com de comunicació amb els municipis veïns, tant a peu com ciclables.
● Estudiarem la possibilitat de municipalitzar el servei d’aigua, a través d’una empresa municipal o de forma mancomunada amb altres municipis de l’entorn.

3.3. Desenvolupament urbanístic i espai públic - #Tornar amunt

Farem accions urbanístiques encaminades a la renovació i regeneració urbana, coordinant la legislació urbanística amb els programes de rehabilitació dels plans d’habitatge. Proposem un nou model urbà que garanteixi el dret a l’habitatge i la dignitat de tots els barris, partint de la base de l’equitat territorial, tenint en compte el creixement vegetatiu. Per això:

● Apostarem clarament a favor d’un model de municipi sostenible i respectuós amb el medi natural, sobre la base de la utilització racional del territori per compatibilitzar el creixement i el dinamisme econòmic que comporta amb la cohesió social, el respecte al medi ambient i la qualitat de vida de generacions presents i futures.
● Elaborarem un Pla de millora de l’espai públic, amb un diagnòstic acurat de l’estat dels carrers, places i parcs de Mollet, i que inclogui una calendarització de les actuacions que s’han de dur a terme la pròxima dècada per tal de posar el dia l’espai públic de la ciutat perquè sigui digne i accessible, a tots els barris.
● Elaborarem el pla d’accessibilitat, garantint l’eliminació d’obstacles que dificulten la mobilitat dels col·lectius vulnerables, millorant l'accessibilitat universal per a totes les persones, amb el compromís d’avançar cap a una ciutat lliure de barreres urbanístiques i arquitectòniques.
● El darrer Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), que es va aprovar inicialment el juliol del 2021, encara està en tràmit, pendent d’aprovació definitiva. Proposem que es reobri el debat per tal d’incorporar-hi de forma efectiva la participació ciutadana, i que, per tant, l’eina que ha de definir el model de ciutat que volem per les dècades vinents sigui el màxim de consensuada amb tots els agents implicats, amb l’objectiu d’aconseguir un urbanisme més sostenible i que protegeixi els espais verds de la ciutat com el Calderí o els Pinetons.
● L’espai de Gallecs ha de continuar essent un espai productiu agrícola, un refugi de flora i fauna i una zona de lleure per la nostra població. Gallecs és un espai únic situat enmig de la plana vallesana de caràcter principalment agrícola. Aquest espai manté el típic paisatge vallesà de mosaic agroforestal malgrat la seva proximitat a la gran ciutat i necessitat de terrenys a depredar. Per això cal impulsar la seva regularització patrimonial i d’usos, aprovant d’una vegada per totes el Pla especial urbanístic pendent (PEU) i treballant amb el màxim consens amb els veïns i el Consorci de Gallecs, que inclou la resta d’ajuntaments, l’Incasòl i els diferents departaments de la Generalitat implicats.
La urbanització del sector del Calderí, aprovada aquesta legislatura, està ara mateix recorreguda als tribunals. Des del nostre grup sempre hem mostrat el nostre desacord amb el seu desenvolupament i amb el model que s’hi proposa. És l’últim gran sector urbanitzable que li queda a la ciutat i creiem que calia preservar-lo com a espai no urbanitzat. Si la demanda judicial no prospera i el seu desenvolupament es fa inevitable, ens comprometem a treballar per millorar-ne la planificació, intentant reduir el màxim l’impacte que implicarà la seva edificació.
● Gairebé cap dels programes d’actuació urbanística (PAU), alguns previstos des de fa més de 40 anys, s’han desenvolupat a Mollet. Malgrat que totes aquestes operacions impliquen l’acord entre la propietat privada i l’administració, està clar que la manca de lideratge municipal ha generat que aquestes actuacions, que han de regular els aprofitaments privats per uns beneficis públics en forma d’espais verds, nous carrers o equipaments, continuïn dibuixades només al paper i, en conseqüència, la ciutat perdi oportunitats de regeneració i millora. Per això crearem una oficina de gestió urbana que treballi per desencallar els diferents PAU repartits per la ciutat i que fa dècades que estan aturats; és imprescindible per regenerar i reciclar la ciutat que tenim avui.
Dignificarem l’entrada sud de la ciutat, l’avinguda Burgos, una entrada pendent de transformar i modernitzar. L’entrada a Mollet des de Barcelona ha de ser atractiva i amable; cal reurbanitzar l’espai, incorporar un carril-bici d’entrada a Mollet, més zones per a vianants i més arbrat. S’han de preveure espais d’aparcament dignes per a veïns i visitants.
Treballarem perquè el polígon de Can Prat, amb sectors pendents de desenvolupar des de fa dècades, sigui exemple de reindustrialització del país, incentivant la implantació d’empreses i activitat econòmica que generin valor afegit i llocs de treball de qualitat. Cal i millorar la connexió, com a mínim per a vianants, entre Can Prat i el nucli urbà de la ciutat.
Dignificarem l’espai al voltant de l’Estació de Mollet-Sant Fost, fent-lo més amable amb les persones. El barri de l’Estació de França ha de tenir un nou espai verd i de passeig, que doni continuïtat al carrer Francesc Macià.
● Impulsarem plans d’inclusió en l’espai públic: crearem espais accessibles per a tothom, per atendre les necessitats de tota la ciutadana. Potenciarem les capacitats de les persones amb discapacitats o diversitats físiques i mentals per a més autonomia de moviment. Estudiarem la millora del Parc dels Colors i altres parcs i places de la ciutat per posar més arbres i fer-los espais més amables i còmodes per passejar.
● Tenim un parc d’habitatges molt envellit a la nostra ciutat. Per això, promourem la rehabilitació estructural i energètica dels edificis més antics. Alhora volem desenvolupar un pla de millora de les façanes més malmeses.
● Millorarem i dignificarem els accessos des de la ciutat a l’espai de Gallecs.
● Impulsarem un nou Pla de Barris 2023-2027 que dignifiqui tots els barris de la ciutat i analitzi les principals mancances per poder-hi donar resposta des de l’Ajuntament.
● Ens comprometem a ampliar i protegir el sòl no urbanitzable. A més a més, treballarem per qualificar els espais lliures com a sòl no urbanitzable per facilitar la inclusió d’aquests en el PEIN, com ara la zona dels Pinetons.

3.4. Mobilitat - #Tornar amunt

Serem garants d’una mobilitat sostenible i saludable, i farem més zones de vianants (sobretot, al voltant de les escoles), també facilitarem la mobilitat per a persones amb mobilitat reduïda i amb discapacitat audiovisual i auditiva, a més de caminar cap a un transport públic urbà i interurbà que connecti Mollet amb els pobles i ciutats del voltant i què permeti millorar la mobilitat dels molletans i molletanes.

● Vetllarem per l’execució, i si cal la revisió del Pla de Mobilitat Urbana de Mollet, perquè és essencial definir el model de ciutat que volem, però si només queda en el paper, no serveix de res. Un model que prioritzi els desplaçaments a peu, en bicicleta, en transport públic i en altres vehicles sostenibles, i que trobi el millor encaix per al vehicle privat, i que tingui en compte la mobilitat supramunicipal. Això inclou l’efectiva jerarquització de les vies transitables pels vehicles, establir millors connexions amb menys enllaços rocambolescos, així com millorar la mobilitat dels vianants, bicicletes i patinets mitjançant la creació d’itineraris segurs i millorant les zones de pacificació viària (zones 30).
Revisarem l’itinerari i el funcionament del bus urbà per tal de donar una millor cobertura als diferents barris de la ciutat, incloent-hi la implantació de la línia 2 del bus i el bus a demanda al barri de Lourdes i consolidant el recentment recuperat servei dels diumenges i festius. Treballarem amb la concessionària del servei perquè establir uns horaris i freqüències realistes i que es compleixin, per tal d’incrementar la fiabilitat del servei i evitar els encavalcaments que es donen actualment.
● Promourem l’ús de la bicicleta en la trama urbana i en desplaçaments interurbans curts i planers, amb la creació, consolidació o extensió d’una xarxa de carrils bici coherent i segura que tingui en compte la suficiència i la continuïtat dels itineraris.
● Farem créixer la xarxa d’aparcaments segurs d’alta capacitat per a bicicletes a les estacions ferroviàries, i de transport públic interurbà per carretera, així com en aparcaments soterrats. Treballarem per la implantació de més aparcaments de bicicletes i altres vehicles de mobilitat personal a les entrades d’escoles, instituts i equipaments municipals.
● Promourem el transport urbà basat en l’ús compartit de la bicicleta, allà on per les dimensions de la ciutat sigui possible establir aquest servei.
● Incorporarem bicicletes a la flota de vehicles municipals i dels serveis de l’Administració.
● Promourem l’ús dels vehicles i patinets elèctrics afavorint la instal·lació de punts de recàrrega i una xarxa adequada de carrils segregats per a l’ús del patinet elèctric alhora que vetllarem pel compliment de la normativa de patinets elèctrics i en farem la correcta difusió.
● Millorarem l’accés per a vianants al barri de Lourdes per dignificar les vies d’unió amb el barri de Can Pantiquet perquè sigui un eix més amable a la ciutat.
● Estudiarem la possibilitat d’habilitar aparcaments dissuasius a les entrades del municipi per fer una ciutat més sostenible i vincularem aquestes zones amb parades de les línies regulars del bus urbà i interurbà.
● Estudiarem la implantació de zones d’estada limitada gratuïta per a persones usuàries de vehicles al voltant d’equipaments sanitaris o municipals alhora que estudiarem la manera com es gestionen les zones blaves de la ciutat.
● Continuarem insistint al govern de l’Estat en la urgent necessitat d’apostar pel desdoblament i soterrament de la línia R3. També sol·licitarem que els trens regionals tinguin parada a l’Estació de Mollet-Sant Fost així com exigirem a Renfe i al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana que compleixi amb les seves obligacions pel que respecta a Rodalies i el seu correcte funcionament.

3.5. Educació - #Tornar amunt

Durant molt temps, els ajuntaments han estat l’administració pública que han contribuït de manera decisiva (sempre que els pressupostos municipals ho han permès) a la garantia al dret a l’educació pública i de qualitat. En el cas de Mollet, l’existència de l’Escola municipal d’Educació especial Can Vila n’és una mostra evident, així com les escoles bressol municipals. Més enllà de l’educació bàsica, pública i de qualitat, els ajuntaments encara hem de fer també una gran contribució a la formació professional, una de les grans assignatures pendents al nostre país. Les dades ens indiquen que Mollet està molt per sota de la mitjana catalana de població amb educació superior (24,2% davant del 31,8%), i força per sobre en percentatge de població analfabeta (2,82 davant de l’1,71%), i cal treballar per revertir aquestes xifres. L’escola pública és la millor eina que tenim per combatre les desigualtats i n’hem de garantir la qualitat i treballar per millorar-la. Pel que fa a l’educació formal:

● Destinarem una quantitat suficient de diners als pressupostos municipals per garantir el manteniment periòdic dels centres educatius a la nostra ciutat.
● Promourem i desenvoluparem una xarxa de camins escolars segurs que garanteixin l’accés als centres educatius d’infants i joves a peu.
● Potenciarem i ampliarem els plans educatius d’entorn per contribuir a donar una resposta integrada i global a les necessitats educatives de tot l’alumnat, amb una atenció especial al més fràgil.
● Potenciarem la figura dels educadors socials per tal de combatre l’absentisme escolar, la desafecció i l’abandonament. És necessari implementar propostes d’intervenció proactives en la lluita contra l’absentisme escolar, la desafecció i l’abandonament escolar prematur. L’absència de polítiques educatives integrades o les de caràcter exclusivament reactiu no han contribuït a reduir els índexs en aquests àmbits.
● Mantindrem i millorarem les beques de transport, menjador i ajuts en el primer cicle de l’educació infantil i obligatòria (de 0-18 anys) per a totes les famílies que ho necessitin.
● Garantirem la suficiència material i pressupostària de les mesures que fomentin accions de reforç educatiu per afavorir la igualtat d'oportunitats i evitar l’abandonament i el fracàs escolar fins a la finalització de l’Educació Secundària Obligatòria.
● Col·laborarem activament amb els centres d’Educació Secundària Obligatòria del municipi en la cogestió i la implementació de programes de diversificació curricular, com a mesura d’atenció a la diversitat dissenyada per a l’alumnat que presenti dificultats generalitzades.
● Ampliarem els programes d’educació afectivosexual a tota l’etapa educativa des de l’educació infantil fins al batxillerat per tal de sensibilitzar al voltant de la discriminació, la violència i l’assetjament.
● Mantindrem i millorarem l’oferta educativa i d'inserció laboral per a les persones amb discapacitat que gestiona l’IMSD; l'Escola Municipal d'Educació Especial Can Vila, el Taller Alborada, el Centre Ocupacional del Bosc i el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP), que ens distingeix d'altres municipis.
Treballarem i col·laborarem amb la resta d’institucions implicades (Ajuntaments, Generalitat, etc.) per tal garantir la suficiència financera de l’Escola de Can Vila, regularitzant la seva situació patrimonial i permetent la construcció d’un nou edifici. Tot plegat per permetre la continuïtat i millora del seu projecte educatiu, alhora que preservar la seva singularitat, el seu arrelament i la seva vinculació dins el projecte global de l’IMSD.
● Dissenyarem la campanya de “La bossa vermella”, un projecte dirigit a les alumnes dels cursos de cicle superior per realitzar educació menstrual i trencar els tabús que s’hi relacionen a partir de xerrades dirigides per professionals i el repartiment de productes d’higiene menstrual.
● Organitzarem, conjuntament amb la biblioteca municipal, propostes educatives a partir de recursos i contes en forma de maletes educatives per poder establir materials i propostes de treball a les escoles en matèria d’igualtat, feminismes i diversitat familiar.
● Treballarem per fer possible que retorni a la nostra ciutat el Centre de Recursos Pedagògics (CRP), actualment situat al municipi de Montmeló.
● Mantindrem i millorarem l’oferta educativa i d'inserció laboral per a les persones amb discapacitat.
● Ampliarem el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) de Mollet, amb més recursos i serveis.

Pel que fa a les propostes en l’àmbit de l’educació no formal:

● Impulsarem l’aprofitament d’una masia de Gallecs per tal d’adequar-la i utilitzar-la com a Escola de Natura i Casa de colònies municipal de manera que es puguin celebrar unes colònies centrades en Mollet i el seu entorn. S’impartirien diferents tallers, ja siguin sobre Gallecs i el seu entorn natural, geològic i ecològic o sobre història, cultura o actualitat de Mollet. La gestió de la casa de colònies hauria de ser municipal.
● Impulsarem una borsa municipal de voluntaris amb gent de tota mena d’edats i de tota mena d’interessos que tingui per objectiu incrementar l'èxit educatiu dels infants a través del treball per la millora de la seva comprensió lectora, estimulant la lectura i adaptant les activitats als seus interessos.
● Fomentarem la creació d'Escola de mares i pares municipal, on compartir neguits i inquietuds i obtenir recursos per aquesta tasca tan difícil que és educar. A través de xerrades, jornades, cinefòrums… volem que hi hagi una educació 360°. El paper de les famílies i de l’entorn és bàsic per a la formació dels nostres nens, nenes i joves.
● Oferirem activitats educatives de lleure durant tot el període no escolar (estiu) per garantir que els infants tinguin accés a aquestes activitats fora de l’àmbit escolar.
● Millorarem la coordinació amb les entitats d’educació en el lleure de la ciutat, facilitant el diàleg amb aquestes entitats i afavorint el coneixement i reconeixement de la ciutat, així com el seu finançament.

3.6. Societat digital - #Tornar amunt

Les ciutats intel·ligents són també les que disposen d’una administració més oberta i transparent i que fan servir les TIC per apropar l’administració al ciutadà, aprofitant la capacitat que ofereixen els canals digitals per millorar la transparència en la gestió i fomentar la innovació en els processos de comunicació bidireccional ciutadà-administració.

Apostem perquè els sistemes, infraestructures, innovació i tecnologies estiguin primer al servei dels ciutadans i seguidament de la ciutat. Les ciutats intel·ligents només tenen sentit si serveixen per solucionar els reptes que tenim com a ciutadans dins les àrees urbanes. Per tant, les solucions tecnològiques han d’estar al servei dels projectes de ciutat.

Per això des d’Ara Mollet ERC-EUiA proposem les següents mesures:

● Treballarem per elaborar un mapa sonor i de SMRF - Sistema de Monitoratge de Radiofreqüència— per obtenir mesures objectives dels nivells de radiacions de les infraestructures de telecomunicacions mòbils, i així donar tranquil·litat a la ciutadania.
● Continuarem desenvolupant la implantació de l’administració electrònica a fi de millorar l’atenció al ciutadà i que aquest pugui dur a terme la majoria dels tràmits amb l’administració per la via electrònica.
● Donarem una informació completa, clara i entenedora dels tràmits a la ciutadania que es realitzen amb l’Ajuntament de Mollet.
● Millorarem i donarem un nou impuls a l’eina ja existent de participació activa ciutadana en la millora dels serveis i l'espai públic, de manera que la ciutadania pot denunciar situacions o recomanar actuacions, i ens assegurarem que totes les demandes tinguin resposta.
● Crearem del Banc del Temps Tecnològic per acostar la ciutadania a les noves tecnologies i al treball en xarxa en totes les seves formes aprofitant totes les eines gratuïtes disponibles a Internet. Establirem mecanismes pràctics per introduir a la ciutadania adulta en l’ús de les noves tecnologies a través dels joves mitjançant el format de parella tecnològica a través d’un projecte entre les entitats ciutadanes de joves i de la gent gran.
● Implementarem noves eines i aplicacions per conèixer en temps real el nivell de satisfacció dels ciutadans vers l’Administració.
● Crear els “agents cívics digitals”, que ajudaran i donaran suport a tota la ciutadania perquè entenguin i puguin utilitzar amb el seu ajut els sistemes digitals més comuns.
● L’equip de govern municipal al complet (alcalde, regidors i caps d’àrea) serà a les xarxes socials, on es publicarà l’agenda d’aquests i on podran registrar totes les tasques diàries, interactuar amb la ciutadania i rebre indicacions.
● Farem més difusió dels Plens Municipals de la ciutat així com farem possible que es puguin retransmetre en directe per Vallès Visió i Ràdio Mollet.

4. Ciutat competent - #Tornar amunt

L’Administració Pública ha de jugar un paper clau en la transformació del model 
econòmic, situant com a principal objectiu el benestar de les persones i la promoció de la 
igualtat. És necessari un sector públic fort i impulsar la legislació per a canviar el model 
de relacions laborals i el model empresarial, amb l’horitzó de tenir, a mitjà termini en mans 
públiques els sectors estratègics de l’economia, comptar amb un pes important de les 
cooperatives i l’economia social i solidària i recuperar un comerç i una petita i mitjana 
empresa de proximitat, amb unes condicions de treball justes, en clau de classe, de 
gènere i de sostenibilitat. Recuperar els nostres polígons industrials per crear riquesa i 
llocs de treball, així com posar a Mollet al mapa en el procés de reindustrialització del 
país.


També l’habitatge s’ha convertit més en un bé que en un dret, i són moltes les famílies 
que han estat o poden ser desnonades en els pròxims anys; per això, per a Ara Mollet 
ERC-EUiA l’acció principal des dels ajuntaments ha de ser la de vetllar per l’habitatge de 
les famílies que poden perdre’l i apostar fermament per fer possible un parc d’habitatge 
públic i social, perquè l’habitatge és un dret i una necessitat i no un valor de mercat.

4.1 Ocupació i formació - #Tornar amunt

Avançar en la garantia del dret a l'ocupació ha de ser un dels objectius de l’Ajuntament 
de Mollet del Vallès. Això vol dir implementar polítiques d'inversions en serveis públics, 
però també polítiques transversals de millora de l'ocupabilitat i la formació de les persones 
i de promoció d'iniciatives generadores d'ocupació. Per aquest motiu:

● Cal un diàleg constant entre Ajuntament, ciutadania, comerços i empreses
amb taules permanents de trobada i discussió amb tots els sectors.
● Volem una ocupació de qualitat; cal potenciar les formes d'organització 
empresarial cooperativista i que creixin sectors clau de futur com el de la 
sostenibilitat o el de la cultura.
● Impulsarem un debat social i econòmic, entre diferents ens públics, sobre l’oferta 
de formació professional per a l’ocupació
(FPO) per tal d’optimitzar-la 
considerant la realitat comarcal i valorant les seves línies de millora. A banda, 
proposem una auditoria de la taxa de reposició de les empreses de Mollet per 
adequar la FPO a les demandes de feina futures.
Potenciarem la tasca d'EMFO per a la formació ocupacional complementant-la 
amb vivers d'empreses, reconvertint propietats municipals en desús per a la 
creació de centres per tal d’allotjar inicialment els emprenedors en el procés 
de creació i iniciació dels seus projectes.
● Buscarem mecanismes (com una fira de Treball, per exemple) per connectar 
empreses/empresaris/comerços amb la gent que busqui feina o presentar 
projectes d’estudiants o empreses per a vendre el producte a empresaris.
● Farem aules permanents a diferents espais de la ciutat per a la Formació 
Contínua
. Crearem programes formatius adreçats a combatre les discriminacions 
més presents en la nostra societat, com el racisme, les misògines i contra el 
col·lectiu LGTB.
● Donarem suport i incentivarem la recuperació d’empreses privades en crisi per 
part dels i les treballadores a través d’empreses d’economia social i solidària i 
cooperatives de treball. 
● Apostarem pel model d’economia social, cooperativa i col·laborativa
sensibilitzant en la corresponsabilitat i la igualtat en la distribució de tasques. 
Fomentarem les cooperatives de dones en general, però específicament en 
aquells sectors on els seus treballs estan precaritzats. Impulsarem, en paral·lel, 
programes de formació i orientació en temes de cooperativisme.
● Durem a terme programes de difusió de l’economia social i solidària per 
augmentar el grau de coneixement entre la ciutadania, com també els beneficis 
que s’extreuen per a les persones i per al territori.
● Promourem les mesures que siguin necessàries per a fer aflorar l’economia 
submergida en l’atenció de les persones i garantir, així, una economia transparent 
i que respecti els drets laborals.
● Impulsarem plans d’ocupació i convocatòries públiques, així com campanyes 
de sensibilització i suport econòmic al teixit econòmic i associatiu dels municipis, 
per tal de fomentar la contractació de persones en situació administrativa irregular. 
Serà un equivalent municipal corregit a la convocatòria ACOL-SOC-Generalitat, 
per tal d’evitar una competència entre qui té la situació més precària entre les 
persones d’origen migrant en situació administrativa irregular. Establirem 
programes específics per a la inserció laboral de persones amb especials 
dificultats d’accés al treball, derivat de la seva condició de persona treballadora 
migrada. 
● Fomentarem l’accés, en igualtat de condicions, a l’oferta formativa per a la 
inserció i millora laboral
per a totes les persones amb independència del seu 
origen. 
● Necessitem una administració eficient, que funcioni al ritme dels seus ciutadans. 
Reducció de la burocràcia innecessària i optimització dels processos 
administratius
. L'Ajuntament ha de donar respostes ràpides, facilitar la vida dels 
seus ciutadans, no alentir i frenar.

4.2. Indústria - #Tornar amunt

Confeccionarem un Pla integral de revitalització dels polígons industrial per a crear zones 
d'urgent reindustrialització dels nostres polígons. Incidint en els serveis urbanístics i en la 
millora de les telecomunicacions. Mollet mereix una política industrial renovada, forta i 
amb valor afegir, que faci possible crear ocupació i alhora riquesa a la nostra ciutat. Les 
competències municipals en aquest àmbit són limitades (sobretot urbanístiques), però cal 
un govern municipal que lideri la transformació dels polígons. Per aquest motiu proposem:

● Treballarem per atraure cap a la ciutat indústria sostenible i amb valor afegit, és a 
dir que generi feines de més qualitat i més qualificades. Treballarem perquè 
el polígon de Can Prat, amb sectors pendents de desenvolupar des de fa 
dècades, sigui exemple de reindustrialització del país.
● Estudiarem la millora de les connexions de les zones industrials de Mollet 
amb diferents zones industrials del voltant (CIM Mollet, Can Magarola, Can 
Volart, Sant Fost, Martorelles) i estudiarem fer-ho de manera mancomunada amb 
els municipis interessats. 
● Impulsarem l'Àrea de Promoció Econòmica Urbana (APEU) als polígons 
industrials de la ciutat per revitalitzar les àrees econòmiques i donar força i impuls 
institucional per aconseguir ser un pol d’atracció empresarial a Mollet. 
● Promourem la col·laboració entre els comerços de la ciutat, reforçant les 
associacions de comerciants i enfortint la tasca d’intermediació amb l’Ajuntament.
● Establirem i mantindrem una comunicació directa amb les principals 
indústries i empreses ubicades al municipi, a fi de detectar possibles empreses 
en crisi. Donarem tot el nostre suport a les campanyes per evitar deslocalitzacions 
de les empreses existents. 
● Promocionarem l’adopció de Plans d’igualtat a les empreses del municipi.
● Normalitzarem l’ús de clàusules socials als concursos i adjudicacions de 
contractes públics, establint en les bases de les subvencions públiques el criteri 
de paritat i perspectiva de gènere per representar al màxim la realitat davant les 
propostes impulsades des de l’ajuntament de qualsevol mena.
● Cooperarem amb les entitats de banca ètica i cooperatives de crèdit per oferir 
ajuts al finançament. 

4.3 Economia i hisenda - #Tornar amunt

Pensem que és imprescindible impulsar una forma de fer diferent que conjugui l'activitat 
econòmica, l’arrelament local i la transformació social a través d’una economia centrada 
en la sostenibilitat de la vida i en la gestió ètica dels recursos disponibles; un model basat 
en la democratització econòmica i en la transició cooperativa, ecològica i feminista dels 
municipis.

Posarem en primer termini l’impacte que les polítiques públiques té en la vida de les 
persones, establint mesures de correcció d’impactes negatius en funció de condicions 
com el gènere. Impulsarem, doncs, criteris feministes, elaborant anàlisi i propostes en 
clau feminista per a la gestió dels ajuntaments, també tenint en compte l’impacte en la 
comunitat LGBT+. Treballarem per la progressivitat, perquè l’impacte de la recaptació i 
de la distribució de la despesa sigui equitativa. Pel que fa als comptes municipals:

● Apostem per la reducció del deute de manera gradual i coherent amb les 
necessitats i despeses del consistori, essent conscients del deute generat per la 
gestió municipal que s’ha fet els darrers anys. 
● Treballarem per la incorporació progressiva de la perspectiva de gènere als 
pressupostos públics.
● Farem una auditoria pública de l’estat actual de les finances del municipi, en 
començar i finalitzar el mandat. 
● Millorarem la transparència econòmica del consistori, oferint el grau d’execució 
del pressupost trimestralment així com totes les despeses econòmiques (recursos 
humans, tipus d'interès, deutes, proveïdors, subvencions, etcètera). 
● Implicarem de la ciutadania en l'elaboració dels pressupostos, decidint prioritats i 
ordenant-les, aconseguint una incidència real. Tornarem a posar en valorar la 
participació ciutadana en l’elaboració de pressupostos, garantint que un mínim de 
l’1% del pressupost municipal serà executat a través de processos de 
participació i decisió ciutadana.

Pel que fa al model de fiscalitat:

● Avançarem en el model de fiscalitat progressiva en els impostos i continuarem 
desenvolupant un model de tarifació social en taxes i preus públics amb 
l’objectiu de garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés als serveis públics. 
Tindrem en compte les famílies nombroses i monoparentals a l’hora d’aplicar 
bonificacions i exempcions.
● Aplicarem incentius fiscals a autònoms i empreses de nova creació amb 
l’objectiu de fomentar la creació de llocs de treball i revitalitzar el teixit econòmic 
de proximitat, millorant els incentius actuals.
● Aplicarem incentius fiscals a ciutadania i empreses que es dotin de sistemes 
d’aprofitament d’energies renovables amb l’objectiu de facilitar la transició cap 
a un model energètic sostenible i desvinculat dels interessos dels grans oligopolis.
● Col·laborarem estretament amb l’Agència Tributària de Catalunya, coordinantnos en la lluita contra el frau fiscal.
● Explotarem al màxim les possibilitats de la Llei d’Hisendes Locals pel que fa a 
l’IBI, per tal de millorar la progressivitat i redistribució, i lluitar contra l’habitatge 
buit, especialment en els immobles amb més valor cadastral.

Pel que fa als serveis públics:

● Auditarem els serveis públics per avaluar-ne el funcionament, tant pel que 
refereix a la prestació dels serveis com en el compliment de les condicions 
contractuals vigents. 
● Iniciarem, sempre que sigui possible, processos d’internalització i 
remunicipalització de serveis, quan es comprovi que la prestació directa del 
servei serà més eficaç i eficient pels interessos de la ciutat. 

4.4. Habitatge - #Tornar amunt

Les polítiques d'habitatge van dirigides a facilitar l'accés a l'habitatge, però amb això no 
en tenim prou. Volem que la intervenció de l'Ajuntament serveixi per evitar la separació 
de les persones en funció de les seves circumstàncies socials. No volem barris 
estigmatitzats. L’habitatge s’ha convertit més en un bé que en un dret, i són moltes les 
famílies que han estat o poden ser desnonades en els pròxims anys; per això, des d’Ara 
Mollet ERC-EUiA creiem que l’Ajuntament de Mollet ha de vetllar per crear a la ciutat un 
parc públic d’habitatge que sigui social i accessible, perquè l’habitatge és un dret i una 
necessitat i no un valor de mercat. Volem un Mollet divers on es garanteixi el dret bàsic 
a l’habitatge. Entre altres propostes, en matèria d’habitatge proposem:

● Cal aprovar un nou Pla Local d'Habitatge, l'últim es va aprovar el 2010, no s’ha 
complert i va caducar fa 8 anys. El nou pla cal que torni a fer una diagnosi de la 
situació de l’habitatge a la ciutat i programi l’execució de les necessitats i els 
programes a desenvolupar de manera coordinada amb el que ha de preveure el 
POUM que està en tramitació.
● Crearem l’Observatori Local d’Habitatge que permeti conèixer l’evolució del 
mercat de sòl i de l'habitatge, de renda lliure i de lloguer, per poder anar 
actualitzant el Pla local d’habitatge.
● Promourem polítiques per a la rehabilitació d’habitatges, implementant eines i 
procediments per tal d’afavorir la rehabilitació d’habitatges en el nucli urbà. 
Impulsarem amb incentius fiscals i ajudes la rehabilitació i renovació del parc 
d'habitatges, per tal de millorar el màxim les seves prestacions.
● Fomentarem el lloguer públic d’habitatge i coordinar la borsa d’habitatge amb 
altres borses en l'àmbit supramunicipal.
● Donarem sentit i regularitat a la Taula per a l'habitatge, que s’ha de convertir en 
un veritable espai de trobada entre la institució i la ciutadania organitzada, com la 
PAH, per garantir un diàleg fluid i per trobar espais de col·laboració.
● Treballarem per la mobilització de l’habitatge buit en lloc de l’ampliació 
desmesurada del parc d’habitatges. Elaborarem protocols municipals i comarcals 
d’inspecció i detecció d’habitatges buits així com el protocol sancionador 
corresponent per a mobilitzar l’habitatge buit. 

○ Treballarem per poder gestionar, de forma municipal, els habitatges 
propietat de la SAREB al nostre municipi.
○ Impulsarem la negociació amb entitats bancàries i grans tenidors per 
a la cessió de pisos buits per a un període mínim de 10 anys, amb 
l’objectiu de destinar-los a lloguer social.

● Estudiarem de fer concursos públics o contractes amb cessió d’ús. Oferir 
cessions de sòl públic per a projectes de propietat i gestió col·lectiva.
● Treballarem amb la Xarxa d’Habitatges d’Inserció i l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya per tal d’habilitar més pisos d’emergència social , per tal de garantir 
una alternativa residencial. Treballarem per tal de poder acordar el destí del 
reallotjament amb antelació a la data d’un possible desnonament i procurarem 
evitarem l'ús de pensions, que en cap cas suposen una alternativa digna.
● Promourem l’accés a l’habitatge per a totes les persones que resideixen al 
municipi, independentment de la seva situació administrativa, tot actuant de 
manera proactiva per a evitar l’exclusió residencial per motius racistes. 

4.5. Seguretat pública, emergències i protecció civil - #Tornar amunt

La concepció republicana de la seguretat, en un sentit ampli, consisteix a fer compatible 
el dret a viure amb seguretat i el dret a la llibertat, garantint que la vida de la ciutadania 
es desenvolupi en un entorn de pau i convivència que faciliti la resolució dels conflictes 
preferentment per mitjà de la mediació i que opti per la coacció quan la resta de recursos 
hagin estat ineficaços.

Més llibertat és més seguretat, quan sabem trobar l’equilibri entre tots dos aspectes. Però 
també més cobertura de les necessitats bàsiques de les persones, la reducció de les 
desigualtats de gènere i més confiança en el bé comú signifiquen més seguretat. 

La seguretat pública és un element vertebrador de les societats actuals i són molts els 
prismes des dels quals s’ha de concebre per fer valdre com a principi republicà. Avui 
aquests prismes s’han ampliat i, quan parlem de seguretat, ens referim al mateix temps 
a la sensació de seguretat, la percepció social del risc i la globalització de la sensació 
d’inseguretat. Per encarar aquests nous reptes, tenim present que el contrari 
d’inseguretat no és seguretat sinó convivència. Per tot això, des de la nostra candidatura 
proposem una sèrie de propostes,

En matèria de seguretat pública i policia:

● Potenciarem les polítiques de garantia i defensa dels drets de les persones, 
prenent com a base metodològica la mediació. 
● Aprofitarem esdeveniments públics per propiciar la comunicació entre la Policia 
Local i la ciutadania, i aprofundirem en el reconeixement mutu.
● Iniciarem un programa d’informació ciutadana en seguretat a les tecnologies 
de la informació i la comunicació (TIC).
● Redactarem i implementarem un protocol d’actuació per l’atenció de víctimes
que formin part de col·lectius vulnerables.
● Crearem un protocol d’actuació davant les violències sexuals en espais 
públics d’oci.
● Establirem la convocatòria d’una junta de seguretat local participativa amb una 
periodicitat mínima d’un cop l’any i reforçarem les juntes locals i regionals de 
seguretat, i garantirem la presència i la direcció funcional de l’alcaldia en aquests 
òrgans.
● Potenciarem les meses de coordinació operativa com a corretges de 
transmissió derivades dels acords de les juntes de seguretat local.
● Verificarem que els procediments administratius s’apliquen correctament i la 
tramitació de les denúncies i actes aixecades per la policia municipal segueixen 
els conductes establerts, de manera que es garanteixi l’eficàcia dissuasiva i es 
preservi el principi d’autoritat de les actuacions policials.
● Impulsarem el servei de mediació comunitària en coordinació amb la policia 
municipal, per atendre conflictes veïnals i altres alteracions de la convivència.
● Dotarem i impulsarem la policia de proximitat per fer un treball comunitari i de 
mediació al carrer, per afavorir el coneixement de l’entorn veïnal i per incrementar 
la percepció de seguretat i afavorir-ne una gestió més eficient.
● Establirem protocols d’actuació a la policia municipal per a fenòmens derivats 
de la convivència, l’espai públic i el civisme, en coordinació amb la resta 
d’operadors de seguretat locals per evitar diversitat de criteris d’actuació.
● Promourem la implicació i el treball conjunt de la policia municipal amb la 
resta de serveis municipals.
● Incrementarem la coordinació entre la policia municipal i els Mossos 
d’Esquadra, en el marc de les juntes locals de seguretat, i avaluarem 
conjuntament els programes de prevenció i coordinació en matèria de seguretat.
● Elaborarem i impulsarem un nou Pla de Seguretat Local de la ciutat. 
● Impulsarem i reforçarem els actuals programes d’educació viària a les escoles, 
amb la implicació de la policia municipal i altres agents de la comunitat.

En matèria d’emergències:

● Realitzarem campanyes de sensibilització per conviure amb el risc.
Revisarem i implementarem els plans d’autoprotecció i els plans 
d’emergència dels edificis municipals.

En matèria de protecció civil:

Revisarem i implementarem el pla municipal de protecció civil.
● Potenciarem el funcionament de la Comissió Municipal de Protecció Civil
● Crearem l’Oficina Tècnica de Protecció Civil.

● Crearem la Setmana de la Protecció Civil, on cada any tractarem un tema 
concret i de més actualitat.

● Dotarem protecció civil de sistemes tecnològics moderns de comunicació
detecció i gestió d’emergències.

● Fomentarem la participació ciutadana i el voluntariat en els plans de 
protecció
, les agrupacions de defensa forestal, el cos de bombers voluntaris, 
Creu Roja i protecció civil, garantint que la seva participació es desenvolupi en les 
condicions formatives i de recursos materials adequades

5. Ciutat per viure-la - #Tornar amunt

Volem una societat molletana amb justícia social, plenes llibertats individuals i col·lectives, radicalment democràtica en una ciutat habitable i sostenible. Amb igualtat en les esferes econòmica, política, social i cultural.

L’esport és un fet social sobradament conegut per tothom, però que també necessita gaudir del reconeixement social que mereix, pel paper que té com a motor de canvi i com a eina de millora de la qualitat de vida.

Cal també desenvolupar una estratègia enfocada al reforç del comerç de proximitat, ja que aquest model comercial té avantatges socials clares: a igual activitat econòmica, el model de comerç de proximitat és el que garanteix més llocs de treball.

5.1. Cultura - #Tornar amunt

Entenem la cultura com a una eina integradora i de transformació social: és a través de la cultura que podem desenvolupar-nos com a tal, participant, creant, compartint, gaudint, etc. Defensem, per a la nostra ciutat, un model cultural i d’oci alternatiu que impliqui la recuperació de l’espai públic privatitzat i fugi d’espais d’oci gestionats i pensats per a adults, oblidant el jovent o la gent gran, tot aplicant, també, un model de cultura participativa, on les festes majors de barri tinguin un paper important. Per això:

 • Impulsarem i dinamitzarem un Consell de Cultura i les seves comissions i espais de treball com a espais de trobada d’entitats i associacions per a afavorir el treball en xarxa. Fomentarem la cooperació entre les diferents entitats, com per exemple la que es du a terme des de La Cultural, que permeten sinergies entre les diferents propostes i una interlocució més efectiva amb l'Ajuntament.
 • Millorarem els sistemes de subvencions i dotarem de més flexibilitat els convenis existents per alleugerir tràmits burocràtics i prioritzar projectes amb gran impacte per als veïns i veïnes.
 • Treballarem per una programació cultural estable més àmplia al teatre municipal de Can Gomà (que cal millorar i aprofitar molt més) i a altres espais de la ciutat, per exemple un cicle d’arts escèniques: Programació de teatre estable, Mostra teatre amateur i escolar, festival de curtmetratges, poesia, màgia, teatre, dansa, art i més exposicions.
 • Impulsarem la recuperació de l’espai dels antics cinemes de l’Illa per tal de convertir-ho en un espai polivalent que inclogui la projecció de cinema de manera estable, així com altres arts escèniques, exposicions, espais amb bucs d’assaig per a bandes locals, etc.
 • Cal repensar i reorganitzar els diferents equipaments culturals de la ciutat, així com generar-ne de nous, tenint en compte les necessitats actuals però també les futures. Cal veure la viabilitat de l’ús actual de la Casa de les entitats situada a Jaume I i buscar nous espais, que potenciarem que siguin repartits en els diferents barris de la ciutat, procurant descentralitzar els actes i pensar en un públic més ampli. Fomentarem que tant la planificació com els equipaments de la ciutat siguin gestionats des de la cogestió amb la implicació de les entitats culturals de la ciutat, afavorint l’empoderament i la dinamització en tot el procés.
 • Apostarem per les colles de Morats i Torrats, ja que han fet una gran feina per consolidar una Festa Major més autèntica i molletana. Cal desenvolupar un Espai de la Festa permanent i un nou model amb més protagonisme de les Colles, més pressupost i més inversió en creativitat. Mollet ha de ser un referent també per la seva Festa Major, que doni a la ciutat la personalitat que ens mereixem.
 • Fomentarem la generació de vincles amb els centres educatius i les activitats culturals, tallers i clubs de lectura, i espais de lleure educatiu, procurant també estendre la programació cultural als diferents barris més enllà del centre i desenvolupant activitats culturals al carrer.
 • Revisarem la normativa per poder facilitar que hi hagi més música en viu en els diferents locals de Mollet.
 • Farem difusió, a través de mitjans municipals, de totes les activitats d’entitats locals que siguin d’interès general. Disposarem d’un calendari cultural al servei de la ciutadania.
 • Treballarem perquè es programi i estableixi un calendari la nova biblioteca prevista a Can Pantiquet. Mentrestant buscarem fórmules per tal d’ampliar els horaris i serveis de la Biblioteca de Can Mulà.
 • Ampliarem els espais diferenciats de lectura i les aules d’estudi individuals i col·lectives en diferents barris de la nostra ciutat. I impulsarem la creació d’un espai de criança perquè les veïnes i els veïns amb mainada puguin fer-ne ús.
 • Reformularem el format del “Mollet Music Week”, impulsarem cicles de cinema a la fresca i altres festivals culturals potenciant el vessant participatiu i d’expressió ciutadana que va lligat a la cultura popular i tradicional a través de la coorganització d’activitats amb tota mena d’entitats.
 • Recuperarem la masia de Can Ros. La masia de Can Ros ha de ser per al poble, en compliment d’un conveni amb la Generalitat de Catalunya el 1997 en què aquesta es comprometia a cedir l’espai de la masia de Can Ros a l’Ajuntament rehabilitant-lo abans. Volem que aquest espai esdevingui l’Espai Lliure de les Arts:

○ Reivindiquem el conveni segons el qual el Departament d’Interior ha de cedir aquesta gran masia a la ciutat de Mollet.

○ Una masia històrica que ha de ser un nou pol d’atracció per a la ciutat de Mollet.

○ Un nou espai amb grans possibilitats per a la gestió cultural, associativa i de l’esport.

5.2. Esports - #Tornar amunt

L'esport és una eina de cohesió social. Hem d'aprofitar aquesta oportunitat per propiciar la pràctica esportiva més enllà de la formació i de les competicions reglades.

Mollet és una ciutat amb un alt índex de practicants d'esport. L'esport és un element de transmissió de valors com ara la inclusió social i la integració i és també un motor econòmic i de promoció social. Les entitats esportives molletanes seran la via per aconseguir aquest objectiu. Per tot això, és cabdal potenciar l’esport educatiu, de salut i ciutadà, donar el suport que mereixen als clubs i a les entitats esportives de base i disposar d’unes instal·lacions esportives de qualitat. És per això que:

 • Vetllarem per un bon manteniment dels equipaments municipals esportius.
 • Volem donar un nou impuls a la regidoria d’esports, de manera que sigui més proactiva i en permanent contacte amb les entitats esportives.
 • Crearem del Consell de l’esport a Mollet, format pel conjunt d’entitats esportives i l’Ajuntament, on es puguin treballar totes les propostes de promoció i acompanyament a l’esport municipal.
 • Farem costat a les entitats i associacions esportives de base, impulsant la coordinació d’aquestes amb els centres educatius per tal de treballar per una pràctica esportiva saludable.
 • Continuarem promocionant la pràctica esportiva de la gent gran, tant en els centres municipals com organitzant activitats fisicoesportives als centres de gent gran. Promocionarem la pràctica esportiva en família, de la gent gran, de les persones amb minusvalideses i en general, de totes aquelles persones amb dificultats personals i/o socials mitjançant programes específics.
 • Potenciarem els esports minoritaris i donar-los més visibilitat institucional per fomentar-los.
 • Desenvoluparem espais virtuals, tan corporatius com a les xarxes socials, per a donar a conèixer l’oferta esportiva i les activitats organitzades pel teixit associatiu esportiu de la ciutat.
 • Estudiarem l’ampliació de les beques per practicar esport per arribar a més molletans i molletanes, sobretot a públic infantil i juvenil.
 • Promourem l’extensió dels Jocs Esportius escolars a tots els centres educatius, procurant introduir altres esports a més del futbol sala actual, com el bàsquet, que ja hi havia estat, però també altres esports i activitats, voleibol, handbol, mini cursa per gallecs, etc.
 • Revisarem la concessió de Ca n’Arimon i exigir un millor manteniment de les instal·lacions, apostant per la municipalització una vegada acabi la concessió. En aquest mateix sentit, la voluntat és obrir-lo cada tarda de diumenge.
 • Ampliarem les zones de cal·listènia a la ciutat facilitant la pràctica de l’esport a l’aire lliure arreu del municipi.
 • Procurarem per l’adequació i el bon ús dels terrenys de pràctica esportiva situats al Parc de Bombers i al Polígon de Can Prat.
 • Estudiarem la possibilitat de construcció d’un segon centre esportiu municipal, permetent que ambdós donin cobertura a tots els barris de la ciutat, per tal de tenir instal·lacions per a la pràctica de l’esport a l’abast de tothom.
 • Promourem l’establiment de competicions i lligues d’e-sports, així com conciliar els e-sports amb hàbits saludables i oferirem formació sobre l’ús responsable d’aquest tipus de tecnologia.
 • Desplegarem un pla de promoció esportiva als espais públics —places, carrers, circuits de salut urbans, etc.— en què es relacioni l’activitat física amb el coneixement del patrimoni natural, cultural i arquitectònic del municipi. Promourem caminades i bicicletades populars.

5.3. Comerç - #Tornar amunt

El comerç tradicional de Mollet és el comerç urbà de proximitat, un model arrelat que vertebra i cohesiona socialment la nostra ciutat i els nostres barris, que els fa segurs, integradors i sostenibles i que dinamitza la resta d'activitats econòmiques i cíviques del nostre municipi. En aquest model, el petit comerç compleix una funció de cohesió social, a més de la dinamització del municipi, tot fomentant la relació i la trobada de les veïnes i veïns i el reforç de la comunitat. Cal un diàleg constant entre Ajuntament, ciutadania, comerços i empreses, amb taules permanents de trobada i discussió amb tots els sectors.

Vetllarem pel manteniment d'aquest model comercial que tants beneficis ha aportat a la nostra ciutat. La desaparició dels comerços als barris i la manca d'un eix comercial que respongui a la demanda d'una ciutat com Mollet té unes implicacions que van més enllà de la qüestió estrictament econòmica. És per això que creiem que cal mantenir i impulsar un model comercial arrelat a la trama urbana, modern i dinàmic, que compti amb una pluralitat d'oferta competitiva i amb un equilibri entre formats, que respecti la coherència urbanística, la identitat i l'atractiu de Mollet del Vallès. És per això que:

 • Mantindrem un contacte estret amb les associacions de comerciants de la ciutat per tal de detectar les seves necessitats immediates.
 • Millorarem la pàgina web de comerciants, actualitzant-la i millorant la informació necessària que requereixin els comerciants.
 • Impulsarem la creació de plataformes de venda en línia que permetin la participació de petites i mitjanes empreses, afavorint l’assessorament i la mediació en tot el procés entre venda, servei de missatgeria i els veïns i les veïnes. Considerem que és una forma de dinamitzar iniciatives de coordinació i treball en xarxa del teixit de comerços del municipi.
 • Crearem de la figura del dinamitzador del comerç local de la ciutat.
 • Prolongarem i potenciarem l’activitat de la Fira d’Artesans a més carrers de la ciutat.
 • Potenciarem les fires de comerços al carrer, distribuint-les pels diferents barris de la ciutat.
 • Treballarem per millorar la qualitat del mercat setmanal, garantint la correcta senyalització, diversificant l’oferta i potenciant paradetes de productes ecològics i de proximitat, així com la possibilitat de repensar l’actual itinerari, sempre amb el consens amb els paradistes. Estudiarem la possibilitat d’establir altres mercats ambulants a altres barris de la ciutat.
 • Impulsarem aquelles polítiques públiques que ens permetin protegir el petit comerç, sempre més vulnerable, a través de mesures com la moratòria a la instal·lació de mitjanes i grans superfícies comercials o la creació d’un pla de comunicació àgil i eficient per tal que els mateixos comerços puguin dur a terme la dinamització comercial dels eixos.
 • Treballarem perquè tots els barris tinguin com a mínim un eix comercial potent. Revitalitzar el comerç del carrer Berenguer III, un dels eixos comercials principals de la ciutat, sobretot a la part més propera a l’estació de França.
 • Suggerim donar un nou impuls a l'Illa de Can Mulà. Aquest espai de comerços i restauració necessita un nou impuls i replantejament per tal de dinamitzar-lo. Convertirem l’espai dels antics cinemes i el convertirem en un nou equipament cultural. Un nou espai públic, amb cinema, música i teatre que serveixi també per revitalitzar tota la zona.

5.4. Turisme - #Tornar amunt

 

Entenem el turisme com un fet cultural que promou la interrelació de les persones de diferents cultures i que ens permet mostrar la nostra cultura i manera de ser al món. Volem un model turístic acollidor, ordenat, que contribueixi a la riquesa i l'ocupació de qualitat, competitiu, que desenvolupi sectors i trets diferenciadors del municipi i que vetlli per la qualitat de vida dels residents. Per això:

 • Promourem el cicloturisme com una activitat turística de baix impacte ambiental, desestacionalitzada i desmassificada considerant-lo una activitat econòmica complementària per a territoris d’interior, que permet valorar el patrimoni cultural i natural del país, i que ha de ser essencialment de proximitat.
 • Crearem paquets turístics que incloguin allotjament, restauració i accés als equipaments culturals locals, com el museu Abelló, que continguin especialment productes de quilòmetre zero. Difondre aquests paquets mitjançant els portals web municipals i el portal de turisme de la Generalitat i oferir-los a les agències de viatge.
 • Col·laborarem amb la resta d’administracions en la promoció turística del municipi com a via d’optimització dels recursos que s’hi dediquen, i crearem sinergies amb altres projectes turístics com poden ser, marques o rutes temàtiques.
 • Estudiarem la possibilitat de crear un espai per aparcar caravanes amb criteris d’excel·lència i amb tots els serveis necessaris a la nostra ciutat.

5.5. Civisme - #Tornar amunt

Apostarem per la corresponsabilitat ciutadana, afavorint que la comunitat resolgui els seus propis problemes, prevenint i educant, sempre des de la plena transparència i des del creixement de la confiança entre serveis policials i societat civil. Això ens permetrà impulsar polítiques de seguretat que escapin de la generalització de la lògica repressiva, coaccionadora i de control social, entenent la complexitat necessària en l’abordatge dels problemes de seguretat i convivència al nostre municipi, i que es pugui centrar també a ajudar i protegir a col·lectius vulnerables, treballant sobre la prevenció.

Per tot això, proposem:

 • Realitzarem campanyes de conscienciació a les zones d’oci i amb gran afluència de gent de nit per fer possible la convivència tant de l’oci com del descans veïnal.
 • Desenvoluparem el Pla local de civisme i introduir les mesures necessàries per millorar-ho i adaptar-lo. Farem de campanyes cíviques de conscienciació amb veïns i veïnes per cuidar la ciutat i mantenir-la neta. Treballarem per incrementar el respecte i la cura dels espais públics i el mobiliari urbà.
 • Durem a terme campanyes i accions de respecte a la natura i els entorns verds de la ciutat, sobretot posant el focus en preservar la neteja d’aquests espais i en la prevenció d’incendis.
 • Impulsarem programes de prevenció de l’abús de l’alcohol i les drogues especialment per col·lectius vulnerables.
 • Aprofundirem i desenvoluparem el model de policia de proximitat, al servei i al costat de la ciutadania. Garantirem un canvi de model de seguretat i convivència centrat en la resposta a les necessitats dels veïns i de les veïnes, pensat no per a silenciar les problemàtiques, sinó per a escoltar, analitzar i intervenir a través dels recursos necessaris per actuar sobre l’arrel d'aquestes.
 • Reclamarem als Mossos d’Esquadra que garanteixin els efectius adequats segons les ràtios, permetent, així, que els cossos municipals passin a ser de mediació.
 • Treballarem pel reforç de cossos d’agents cívics i educadors de carrer com a millor plasmació del model de seguretat que volem, que juguin un paper protagonista en la mediació davant de conflictes propis de la convivència i no de la seguretat, tot impulsant una més gran cohesió en els barris, i que esdevingui una referència per als veïns i les veïnes a l’hora de comunicar situacions de brutícia o altres incidències.
 • Estudiarem la possibilitat de creació de la figura d’Agent cívic animalista, que sigui referent de la ciutadania en matèria animal i conscienciació de cures, civisme, activitats, entre d’altres, facilitant productes de recollida i tractament de femta i orina a la ciutadania.
 • Incentivarem a la ciutadania a recollir els excrements d’animals amb bosses, ampolles, etc. proporcionats per l’Ajuntament a partir de campanyes ciutadanes públiques.
 • Garantirem la formació continuada, en matèria de violència masclista i LGTBfòbica, pels i les agents dels cossos de seguretat, habilitant espais segurs d’atenció i impulsant la creació d’unitats especialitzades que comptin amb els recursos necessaris. Alhora, impulsarem formacions sobre combat del racisme estructural, en contra de l’estigma de la pobresa i les desigualtats socials.
 • Formarem al jovent, principalment, en la normativa d’ús de la bicicleta i el patinet elèctric, fent formacions gratuïtes, als centres cívics de la ciutat, obertes a la ciutadania en general.

5.6. Convivència - #Tornar amunt

La convivència descriu les societats que accepten la diversitat pel seu potencial positiu, que treballen activament en pro de la igualtat, que reconeixen la interdependència entre els diferents col·lectius, per això proposem un model basat en la millora de la convivència, des de la corresponsabilitat i assumint els drets i deures en l’exercici de la plena ciutadania participant en la gestió de les seves diferències. El nostre primer objectiu és augmentar el sentiment de pertinença de la ciutadania a la ciutat.

Les polítiques per posar fi a les discriminacions moltes vegades estan enfocades als diferents sectors de la societat, però no per tota la ciutadania. Per això, creiem que hem d’emprendre compromisos des del mateix ajuntament que afectin tota la ciutadania. Compromisos que permetin una millor convivència de totes les persones que vivim o formem part d’alguna manera amb la ciutat. Mollet, una ciutat amb un compromís ferm contra el racisme, el masclisme, la LGTB-fòbia i el feixisme.

 • Promourem el voluntariat per la seva importància com a xarxa transformadora i agent promotor de canvis socials. Afavorirem la participació solidària, responsable i desinteressada de la ciutadania, en actuacions de voluntariat per a la millora de l'entorn.
 • Portarem a terme una revisió dels noms de les places i carrers de la nostra ciutat, per tal de detectar aquells casos en què el nom provingui d’orígens feixistes, bel·licistes, masclistes o vinculats a l’explotació dels treballadors o dels pobles. Tot iniciant un procés per a canviar-los, en el marc d’un procés participatiu amb les veïnes i veïns, tenint per criteri donar als carrers i places noms lligats al municipi o amb un elevat pes en la lluita per una societat millor i, si és possible, de dona o d’una persona del col·lectiu LGTBI, per tal de visibilitzar el seu protagonisme, tantes vegades soterrat en la història oficial.
 • Promourem la corresponsabilitat amb la figura de l’agent veïnal en tasques de prevenció i detecció de riscos, però també en la promoció de la convivència.
 • Mantindrem una relació institucional fluida amb entitats que promoguin activitats culturals i de culte de qualsevol mena.

 

5.6.1 Dona - #Tornar amunt

Les qüestions de gènere s’han d’integrar en totes les polítiques públiques, des d’una perspectiva transversal i interseccional, per tant, el feminisme ha de ser un eix vertebrador, amb la capacitat d’aparèixer a totes les mesures de tots els apartats. Aquesta perspectiva s’integrarà per tal de potenciar una ciutat lliure de violència masclista i feminista, perquè una ciutat feminista és una ciutat igualitària, que entén que per ser justa és imprescindible una igualtat de drets i oportunitats real entre dones i homes.

 • Reconeixerem i farem visibles les experiències i la contribució de les dones molletanes mitjançant el nomenclàtor, l’atorgament de premis o qualsevol altre reconeixement públic i vetllarem per la paritat en tots els àmbits de l’Ajuntament com a organització de treball, i també en el conjunt de les activitats municipals, a més, revisarem les ordenances municipals i el Reglament d’Ordenació Municipal a la llum de la llei 17/2015 per tal de garantir la igualtat efectiva en tots els òrgans municipals i aquells en els que l’ajuntament participi.
 • Revisarem l’enllumenat públic amb tal d’incorporar criteris de seguretat en matèria d’agressions.
 • Continuarem sensibilitzant a la ciutadania sobre el masclisme i treballarem per apoderar les dones i donar eines als homes perquè Mollet camini decididament cap a una ciutat igualitària i socialment més justa.
 • En aquest sentit, oferirem formació sobre perspectiva de gènere al personal municipal i al personal d’empreses municipals. Igualment, s’oferirà aquesta formació a la resta de la ciutadania incloent les escoles públiques.
 • Alhora, organitzarem tots els esdeveniments públics amb criteris feministes. Farem accessibles els esdeveniments públics a totes les persones, tant aquelles que necessiten cures com aquelles que tenen altres persones a càrrec (mainada, persones dependents, etc.). Per exemple: habilitant espais per la mainada o persones dependents, oferint intèrprets, persones vetlladores, etc.
 • Exercirem d’acusació popular en processos judicials de violència masclista,

LGTB-fòbica, racista o feixista. També realitzarem seguiment d’aquests casos, amb el corresponent acompanyament. Cadascuna de les agressions de les quals tingui coneixement el consistori serà traslladada al síndic personer.

 • Elaborarem un Pla municipal de prevenció de les violències masclistes impulsant programes d’educació afectivosexual, foment de masculinitats no violentes i prevenció de les violències 2.0.
 • De manera coordinada amb la Generalitat de Catalunya, reconeixent la tasca que ja fa, i dotant el SIAD dels recursos adequats i necessaris per a la correcta atenció, especialment si atenem a les dades de creixement sostingut de dones que requereixen aquest servei d’atenció, fomentarem els programes de protecció de dones supervivents de violència masclista.
 • Ampliarem les mesures que fins ara s’apliquen durant Festa Major o altres jornades concretes (com per exemple el Mollet Music Week), a la resta de l’any.

○ Pel que fa al Punt Lila, augmentarem els dies en què s’aplica, així com el seu horari, entenent que les violències masclistes poden tenir lloc en qualsevol moment del dia i context. Aquest també serà de caràcter divulgatiu i educador i d’aquesta manera s’arribarà a col·lectius a qui no s’arriba mantenint l’horari actual.

○ Es repensarà l’horari i el recorregut del “bus nit” que s’ha impulsat aquest any durant la Festa Major.

 • Oferirem formacions i assessorament a les entitats socials, empreses i col·lectius de la ciutat per la creació d’un protocol contra les violències masclistes a aquestes.

5.6.2. LGTBI - #Tornar amunt

Volem una ciutat que garanteixi la igualtat i els drets de les persones LGTBI, reivindicant la diversitat i lluitant contra les discriminacions. Una ciutat republicana ha d'apostar pel compromís de l'Ajuntament amb els drets de les persones LGTBI i amb la lluita contra la

LGTB-fòbia. Per això cal crear una regidoria que treballi específicament l’àmbit dels drets de les persones LGTBI, estenent-les de manera transversal a totes les àrees municipals. Volem un Ajuntament que impulsi polítiques públiques adreçades al col·lectiu LGTBI i que treballi braç a braç amb les entitats de la ciutat. I, sobretot, un Ajuntament compromès amb el desplegament de la llei contra l'homofòbia a la nostra ciutat per garantir que cap persona LGTBI vegi vulnerats els seus drets. Per aquest motiu, proposem les mesures següents:

 • Desplegarem i farem complir la Llei 11/2014, de 10 d'octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, trans i intersexuals i per erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia en tot allò que sigui competència de l’Ajuntament de Mollet del Vallès.
 • Elaborarem un Pla Local que englobi el conjunt de polítiques i mesures per promoure, defensar i garantir els drets de les persones LGTBI+: incorporarem la perspectiva LGTBI+ a tota l'estructura municipal.
 • Donarem a conèixer el Servei d’Atenció Integral LGTBI com a prestació de servei d’atenció integral, de qualitat i de proximitat adreçat a les persones que pateixin, hagin patit o estiguin en risc de patir discriminació o violència per orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.
 • Previndrem i combatrem l’assetjament escolar per raó d’orientació sexual, identitat o expressió de gènere, vetllant per l’aplicació efectiva als centres educatius molletans del protocol de prevenció, detecció i intervenció davant l’assetjament escolar a persones LGTBI així com el Protocol d’Acompanyament a l’Alumnat Transgènere ambdós aprovats pel Departament d’Educació l’any 2017 i 2018 respectivament.
 • Assegurarem l’accés als serveis d’assessorament i acompanyament contra la LGTBI-fòbia a les menors d’edat de manera autònoma, anònima i segura.
 • Realitzarem campanyes de sensibilització i prevenció contra l’homofòbia, la lesbofòbia, la bifòbia i la transfòbia, especialment en aquells espais en què més es manifesten com ara els centres escolars, la via pública, les empreses, el món de l’esport i els espais d’oci nocturn.
 • Vetllarem perquè els formularis i registres municipals contemplin la diversitat d'identitat o expressió de gènere i la diversitat de models familiars, entre els quals s’hi han de veure reflectits els models de família LGTBI.
 • Continuarem fent visible a l’edifici de l’Ajuntament, de forma simbòlica, la bandera de l’arc de Sant Martí els dies 17 de maig i 28 de juny, dia internacional contra la LGTB-fòbia i dia de l’Orgull LGTBI respectivament, així com la bandera del col·lectiu trans el 31 de març, dia de la visibilitat trans.
 • Proposarem campanyes de normalització i conscienciació sobre la realitat de la diversitat afectiva i sexual amb els comerços locals, aprofitant els seus aparadors.
 • Donarem suport i impulsarem l’associacionisme LGTBI del municipi. 

5.6.3. Citadania i migracions - #Tornar amunt

A Mollet del Vallès som gairebé cinquanta-dos mil habitants. Totes i tots som ciutadans amb els mateixos drets i deures. La societat molletana és oberta i plural. En la diversitat hi ha la seva riquesa, un valor que cal reivindicar i assumir per a fer de la nostra ciutat un exemple d’acolliment i integració.

La diversitat de llengües, cultures o creences ens enriqueixen si aprofundim en el coneixement mutu i, aquest, és un dels nostres principals objectius.

 • Crearem la Regidoria de Ciutadania i Migracions per donar resposta integral a les necessitats específiques a les persones d’origen divers que viuen a Mollet.
 • Garantirem el dret a l’empadronament de totes les persones que viuen a la ciutat.
 • Promourem el diàleg entre creences de foment de la pau, per combatre falsos estereotips i evitar desconfiances.
 • Potenciarem les xarxes antirumorsa partir de la formació de ciutadans i ciutadanes que, voluntàriament, en vulguin ser membres.
 • Vetllarem per l’arrelament social facilitant programes d’inserció sociolaboral, de competència lingüística, d’educació per a la salut, de participació ciutadana i associacionisme empresarial i d’arrelament social per a les persones i col·lectius nouvinguts.
 • Implementarem programes de mentoria que reforcin les actuacions d’acollida i propiciarem que entre els mentors hi hagi persones de diversos orígens per facilitar-ne l’acollida.
 • Promourem una fira d’alimentació anual intercultural que aplegui paradetes (“estands”) amb menjar i beure típic de diferents nacionalitats que convisquin a la nostra ciutat amb l’objectiu d’intercanviar trets culturals en aquest àmbit que ens ajudin a conèixer-nos millor.
 • Vetllarem per la dignificació dels espais de culte i festivitats en consonància amb el dret de culte, pensament i consciència.
 • Garantirem l’exercici del dret de llibertat religiosa, de pensament i de consciència, com a valor bàsic democràtic.
 • Identificarem les comunitats de creences presents al municipi, tot fent visible la diversitat interna de les confessions, de manera que les minories no quedin bandejades, facilitant el seu coneixement per tota la població, evitant els prejudicis que es deriven del desconeixement.
 • Vetllarem per la dignificació dels espais de culte i festivitats en consonància amb el dret de culte, pensament i consciència.
 • Elaborarem i implementarem un Pla Integral d’Immigració per tal de regular l’acollida, l’actuació contra el racisme i la xenofòbia i que reuneixi la resta de polítiques públiques municipals vinculades al fet migratori, amb especial incidència a evitar les discriminacions per situació administrativa i assegurar el coneixement dels drets de ciutadania com el de participació política, el de nacionalització o el d’agilització d’empadronament, tot assegurant que totes les persones que resideixen al municipi, sense cap mena d’excepció, estiguin inscrites al padró municipal. També inclourem itineraris formatius per a les persones nouvingudes a la nostra ciutat per ajudar-les en l’accés a la nacionalitat, fomentant la ciutadania de ple dret.
 • Garantirem la representació de les associacions de persones d’orígens diversos en tots els espais de participació municipal. No impulsarem cap mesura de govern sobre migració i antiracisme sense comptar en cap de les seves fases (disseny, planificació, execució, seguiment i avaluació) amb les persones i actors socials implicats.
 • Incentivarem la creació d’espais de trobada comunitaris interculturals per tal de compartir i enriquir-nos com a societat. Dins de la creació d’aquests espais, impulsarem espais de persones interlocutores diverses, focalitzats a desenvolupar i prioritzar les relacions entre comunitats per a cohesionar la diversitat del municipi.

5.6.4. Benestar i respecte animal - #Tornar amunt

Pensem que les polítiques municipals han d’incloure programes que tinguin en compte els animals, el seu reconeixement i la seva integració com una part més de la nostra societat. Actualment, ja s’estan desenvolupant diferents programes en aquesta línia i som conscients que la nostra societat ha canviat i evolucionat; malgrat tot, creiem que encara hem d’anar un pas més enllà. Per això:

 • Crearem una oficina/punt d’atenció de l’Ajuntament de Mollet pel benestar i respecte animal. Lloc d’informació, coordinació i d’atenció a veïns i veïnes per casos vinculats amb els animals.
 • Mantindrem reunions periòdiques amb les associacions animalistes de la ciutat per tal de captar les seves necessitats i poder donar-hi resposta.
 • Calen campanyes públiques d’adopció dels animals; un treball conjunt amb veterinaris i entitats de la ciutat, promovent des de les vies de comunicació de l’Ajuntament de Mollet el respecte animals i les adopcions d’animals enfront de la compra. Promourem les adopcions dels animals abandonats o sense sostre de Mollet.
 • Ampliarem l’espai a la web municipal dedicat al respecte animal incloent informació sobre animals perduts i en adopció, sobre la normativa de tinença responsable, per consells, per contactes en cas d’urgència, així com per rebre denúncies sobre maltractament animal.
 • Estudiarem incloure dins la programació de Vallès Visió i Ràdio Mollet programes de contingut animalista.
 • Ampliarem les zones correcan i incorporarem zones d’agility a la ciutat. El benestar animal serà la nostra prioritat.
 • Implementarem el sistema de doble porta d’accés als correcans dels parcs de Ca l’Estrada, Santa Rosa i de la plaça de la Constitució així com instal·larem un plafó als correcan de la ciutat per poder verificar l’hora, data i productes utilitzats en les neteges i desinfeccions dels espais.
 • Ampliarem les zones d’ombra i els punts d’aigua a les zones d’esbarjo per a gossos de la ciutat.
 • Renovarem els elements deteriorats del correcan de Plaça Constitució-Av. Badalona com els bancs de formigó, passarel·les de totxanes i els caragols oxidats de la tanca.
 • Reformarem el correcan de la zona del Tir Olímpic-Taller Alborada per afegir una tanca a sobre del mur de formigó per on actualment salten i s’escapen alguns gossos.
 • Estudiarem la possibilitat d’accés dels animals de companyia a tots els espais de la ciutat garantint la convivència de tota la ciutadania, garantint l’entrada d’animals de companyia en els edificis administratius municipals per poder fer tràmits i gestions.
 • Crearem zones d’esbarjo per a gossos a la zona centre de Mollet, actualment inexistents.
 • Impulsarem la implementació d’una gatera oberta amb control d’accés.
 • Dignificarem els espais de les colònies de gats.
 • Col·laborarem en l’organització d’una Fira Animalista Anual a Mollet (per exemple al Parc de Can Mulà) amb una data fixa.
 • Afegirem un tancat específic per a gossos petits o porucs al correcan del Parc de Ca l’Estrada.
 • Promourem les botigues/negocis Pet Friendly davant del comerç que prohibeix l’entrada d’animals.

Farem possible la retirada dels gats, gossos i la resta d’animals morts trobats a la via pública amb dignitat, verificant si porten xip per tal de poder avisar a les famílies.

6. Ciutat des dels barris - #Tornar amunt

Entenem Mollet com un mosaic suma de tots els seus barris. Ens cal treballar per reequilibrar serveis, per tal d’aconseguir uns barris dignes, segurs i adaptats a les necessitats de la ciutadania. Com a conclusió del nostre programa electoral, volem classificar alguns dels reptes que ens hem marcat com a ciutat des d’aquesta perspectiva.

Mesures que seran prioritàries a tots els barris:

● Potenciarem la comunicació amb els barris (associacions de veïns i veïnes, consells de barri).

● Procurarem que hi hagi una font a cada barri.

● Mentre s’estudia i s’implanta un nou sistema de recollida de residus, dignificarem els espais on s’ubiquen els contenidors i millorarem el seu estat.

● Potenciarem els diferents espais de la ciutat repartits en els barris i en millorarem la gestió, i en crearem de nous. Volem descentralitzar els actes i pensar en un públic més ampli.

● Treballarem amb les empreses distribuïdores de serveis elèctrics i de telecomunicacions per tal que es pugui dur a terme la planificació del soterrament del cablejat aeri que encara és present a la majoria de les façanes i carrers dels nostres barris.

● Dins del Pla de millora de l’espai públic contemplarem la millora de l’estat de les voreres de tots els barris. Encara tenim moltes voreres no accessibles a Mollet i aquesta situació millora molt lentament. Localitzarem totes les voreres (menys d’1,5 m de pas lliure) i establirem una planificació en els anys entrants per anar ampliant aquestes voreres o fent carrers de calçada a un sol nivell amb prioritat per als vianants, de manera que en un termini màxim de 10 anys tota la ciutat sigui accessible.

● Alguns parcs infantils, així com alguns paviments de la ciutat estan en una situació de degradació per manca de manteniment. També dins del Pla de millora de l'espai públic s’inclourà una planificació i calendari per anar posant el dia totes aquestes deficiències.

6.1 Barri del Calderí - #Tornar amunt

● Impulsarem una neteja profunda de la zona del Calderí i sancionarem qualsevol forma d’abocament de brossa que s’hi faci.

Remodelarem l’entrada sud a Mollet, per l’Avinguda Burgos, que continua pendent i continua oferint una llastimosa imatge de deixadesa, sobretot, si la comparem amb l’entrada nord per l’Avinguda Gaudí.

● Treballarem en la millora de les voreres del barri, especialment al carrer Martí l’Humà i carrer la Plana.

6.2 Barri de Can Borrell - #Tornar amunt

● Impulsarem una neteja profunda al voltant de la riera Caganell i l’entrada a Gallecs.

● Estudiarem la millora de la mobilitat al carrer Nicaragua en l’entrada i sortida a la benzinera EsclatOil, sobretot a les hores puntes.

● Instal·larem més papereres al barri.

● Enllaçarem els itineraris de vianants urbans amb els camins de Gallecs i amb els camins naturals que segueixen els cursos fluvials.

6.3 Barri de Can Pantiquet i La Casilla - #Tornar amunt

● Cal garantir el manteniment de la passarel·la que connecta La Casilla amb Can Pantiquet per sobre de la C-17.

● Estudiarem l’ús de la zona de Ca l’Estrada on s’instal·la la fira de Festa Major per fer un aparcament d’ús puntual i estada limitada que faciliti l'accés de les famílies de les escoles de Cal Músic i de Sant Vicenç.

Revitalitzarem l’espai del parc de Lluís Companys, adequant la zona esportiva i el manteniment que li pertany.

6.4 Barri del Centre - #Tornar amunt

● Farem la reserva d’un espai públic per a la construcció del tercer CAP i apropar els centres de salut a tota la ciutadania.

● Regularem millor les zones d’aparcament i vetllarem pel seu bon ús.

● Donarem prioritat als vianants, la bicicleta i el transport públic per davant del vehicle privat.

● Estudiarem la localització d’una zona de lleure per gossos al barri.

6.5 Barri dels Col·legis Nous - #Tornar amunt

● Revisarem les zones verdes del barri, i les dotarem de més arbres i plantes sostenibles amb l’actual situació de sequera tenint cura que no siguin espècies que provoquin al·lèrgies.

● Potenciarem el carrer Gaietà Vínzia com un dels eixos comercials principals de la ciutat, que uneix la zona centre amb els barris de Plana Lledó i Can Borrell.

● Rehabilitarem la zona de la Rambla Nova entre Jaume I i Via Ronda. Pensem en una rambla verda i espai per un carril bici que neixi a l’Estació de França i continuï fins als barris de Plana Lledó, Santa Rosa i Can Borrell.

6.6 Barri de l'Estació de França - #Tornar amunt

● Millorarem la connectivitat de vianants amb Martorelles.

● Farem accessible la llera del riu Besòs des d’aquest barri.

● Garantirem el compliment de l’acord municipal que preveu anomenar la nova plaça de Can Fàbregues amb el nom d’Anna Bosch per recordar i honorar la primera alcaldessa de la ciutat.

Impulsarem la revitalització del comerç del carrer Berenguer III, un dels eixos comercials principals de la ciutat, sobretot a la part més propera a l’estació de França.

● Dignificarem l’espai al voltant de l’Estació, més amable amb les persones. El barri de l’Estació de França tindrà un nou espai verd i de passeig, que donarà continuïtat al carrer Francesc Macià.

6.7 Barri de l'Estació del Nord - #Tornar amunt

● Treballarem per l’obertura d’un equipament municipal, al servei de les veïnes i veïns perquè pugui ser la seu de l’Associació veïnal, s’hi puguin fer tallers i cursos i serveixi per esdeveniments diversos.

● Proposem donar un nou impuls al comerç del barri i potenciar el carrer Rafael Casanova com a eix comercial.

● Estudiarem la millora de la circulació i senyalització a la intersecció dels carrers Rafael Casanova i Joan Maragall, on hi ha el pas a nivell.

6.8 Gellecs - #Tornar amunt

L’espai de Gallecs ha de continuar essent un espai productiu agrícola, un refugi de flora i fauna i una zona de lleure per la nostra població. Gallecs és un espai únic situat enmig de la plana vallesana de caràcter principalment agrícola. Aquest espai manté el típic paisatge vallesà de mosaic agroforestal malgrat la seva proximitat a la gran ciutat i necessitat de terrenys a depredar.

● Cal impulsar la seva regularització patrimonial i d’usos, aprovant d’una vegada per totes el Pla especial urbanístic pendent (PEU) i treballant amb el màxim consens amb els veïns i el Consorci de Gallecs, que inclou la resta d’ajuntaments, l’Incasòl i els diferents departaments de la Generalitat implicats.

● Prestigiarem i fomentarem les professions desenvolupades al medi rural de la ciutat.

● Ajudarem empreses d'emprenedoria juvenil i cooperatives de serveis agrícoles, ramaders i forestals. També augmentar el nombre de l'oferta de formació per als joves al camp.

● Potenciarem la comercialització dels productes agraris de proximitat de Gallecs a Mollet i als diferents municipis de l’entorn.

6.9 Barri de Lourdes - #Tornar amunt

● Proposarem busos a demanda.

● Cal garantir que les voreres del barri siguin accessibles, ampliant-les o desplaçant els pals que n’impedeixen el pas. S’hi actuarà dins el Pla de millora de l’espai públic.

● Revisarem les instal·lacions esportives i les adequarem a les necessitats del barri.

● Millorarem la connectivitat entre el barri de Lourdes i el barri de Can Pantiquet, a través d’un camí digne i pedalable, per tal d’apropar el barri a la resta de la ciutat.

6.10 Barri de Plana Lledó - #Tornar amunt

● Estudiarem alternatives al funcionament de la instal·lació de la caldera de biomassa existent al Pavelló de bàsquet, que actualment genera problemes de fums als habitatges dels voltants.

● Eliminarem el fibrociment que hi queda, sobretot, al Pavelló municipal i altres equipaments i edificis privats.

● Donarem un nou impuls al comerç de proximitat del barri.

6.11 Barri de la Riera Seca - #Tornar amunt

● Dins del Pla de millora de l’espai públic, millorarem les voreres i carrers del barri, alguns d’ells molt deteriorats per la falta de manteniment.

● Tornarem a pavimentar diverses voreres del barri, especialment els carrers Brodadores i Teixidores.

● Revisarem els punts de millora del barri per tal de dignificar-lo.

6.12 Barri de Santa Rosa - #Tornar amunt

● Buscarem la manera de millorar la mobilitat i aparcament de la zona del carrer Sabadell, especialment en les hores d’entrada i sortida de les escoles.

● Preservarem les zones verdes que l’envolten.

● Millorarem la seguretat al barri amb més presència de policia de proximitat.

● Dins del Pla de millora de l’espai públic, millorarem les voreres i carrers del barri, alguns d’ells molt deteriorats per la falta de manteniment.