Atès que les últimes dades de l’Observatori Català de la Joventut referents al tercer trimestre de 2021, situen una taxa d’atur del 17,1% en la franja d’edat dels joves de 25 a 29 anys, xifra que descendeix a partir dels 30 fins l’11,9%.

Atès que els joves de 16 a 29 anys que es troben en situació d’atur i reben un subsidi o altra prestació econòmica és del 10%, mentre que a partir dels 30 aquest percentatge s’incrementa al 40,9%.

Atès que més de la meitat de joves assalariats, concretament un 53,4%, fins als 29 anys tenen un contracte temporal, caient aquesta temporalitat a partir dels 30 anys fins al 15%.

Atès que la taxa d’emancipació de les persones joves d’entre 16 i 29 anys és del 15,5%, en tendència descendent i essent aquest percentatge per vuitè trimestre consecutiu, la taxa d’emancipació més baixa del segle.

Atès, que a la vista de les dades objectives, públiques i contrastables exposades, queda palesa la dificultat econòmica que afecta la franja d’edat dels 26 als 30 anys.

Per tot això des del Grup Municipal d’Ara Mollet-ERC-MES demanem a l’Ajuntament de Mollet del Vallès l’adopció dels següents acords:

Primer.- Que l’Ajuntament de Mollet del Vallès treballi amb l’Autoritat del Transport Metropolità l’ampliació de l’edat per poder ser titular de la T-Jove dels 25 als 30 anys.

Segon.- Traslladar aquests acords al Departament de la Vicepresidència i Polítiques Digitals i Territori, al Parlament de Catalunya, a l’Autoritat del Transport Metropolità, a la Diputació de Barcelona, al Consell de la Joventut de Catalunya i al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.