Com a municipi, tenim la responsabilitat, i l’oportunitat, d’ajudar a dissenyar una societat amb una escala de valors diferent, respectuosa amb els animals de companyia, i les seves famílies. I respectar així els drets d’aquells que no es poden defensar, els animals i millorar la seva vida.

Catalunya ha estat capdavantera en la regulació de la protecció dels animals i en adaptar la legislació civil al marc europeu, reconeixent que els animals no són béns sinó éssers sensibles que poden experimentar patiment i benestar i s’ha avançat molt en la seva protecció, concretament des del 2006, amb l’entrada en vigor de la modificació del Codi Civil Català, que introdueix la concepció que els animals no són coses.

Ara, amb la modificació del Codi Civil (Llei 17/2021 de 16 de desembre) sobre el règim jurídic dels animals, els animals de companyia han canviat la seva consideració legal a “éssers sentents”. Aquesta modificació, que va en la línia del que el codi civil català i la llei de protecció dels animals catalana ja fa temps que recullen, i també s’ajusta al Tractat de Funcionament de la UE, concretament a l’article 13, suposa un pas endavant en la protecció dels membres no humans de la família i en la garantir dels seus drets.

L’obligació de les administracions públiques és garantir els drets de totes les veïnes i veïns i, per tant, garantir que puguin executar totes les activitats i gestions necessàries de manera senzilla i sense discriminació de cap membre de la família. Avui, no existeix cap barrera legal per fer realitat aquest canvi, petit per a l’administració, però que millorarà la vida de moltes famílies.

Les famílies multi espècie tenen tot el dret a poder-se relacionar amb l’administració sense problemes i, per tant, puguin accedir a les instal·lacions públiques, amb l’única excepció d’aquelles on es manipulen aliments, amb total llibertat.

En la nostra ciutat, a més, hi ha espais públics a l’exterior on els animals de companyia no tenen accés, com són el parc de Pau Casals i el parc de les Pruneres. De la mateixa manera que dins de les instal·lacions públiques, la circulació d’aquests animals per aquests espais també hauria de ser un dret garantit, malgrat poder estudiar de quina manera per tal de garantir la convivència de les famílies amb gos i les persones usuàries d’aquests parcs.

Per tots aquests motius, el grup municipal d’Ara Mollet ERC-MES proposa l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Permetre l’accés dels animals de companyia als edificis públics municipals, acompanyats dels seus humans i respectant les normes establertes en cada cas (anar lligats, respectar la distància amb els altres usuaris, no malmetre les instal·lacions…).

SEGON.- Preparar i desplegar una campanya de comunicació i conscienciació que divulgui la consideració dels animals de companyia com a membres de la família i incentivi permetre’ls l’accés també en els locals comercials d’àmbit privat, així com explicar els beneficis que pot reportar a nivell comercial aquest fet.

TERCER.- Estudiar un possible model d’accés al parc de les Pruneres i el parc de Pau Casals,  tenint en compte a les entitats animalistes de la ciutat així com les necessitats de les persones usuàries dels parcs.

QUART.- Traslladar aquests acords a les associacions de comerç del municipi, a la conselleria d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i al Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030.