El polígon de Llevant i Can Planes de Palau Solità i Plegamans són 2 sectors urbanístics previstos en el POUM d’aquest municipi aprovat definitivament al 2015.

El mateix 2015, per unanimitat de les persones presents al ple de novembre, es va aprovar a l’Ajuntament, una moció on es va acordar:

“PRIMER. Instar el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, i també a l’Incasol, perquè accelerin els tràmits de discussió, valoració i aprovació del Pla Especial del Parc Territorial de l’Espai Rural de Gallecs, amb la participació dels actors implicats.

….

CINQUÈ. Fer arribar aquests acords al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a l’INCASOL, al Consorci de l’Espai Rural de Gallecs, així com als ajuntaments amb territori a Gallecs.”

Aquests sectors industrials es van programar tenint en compte els planejaments superiors i també en funció de la previsió d’unes necessitats de sòl industrial que actualment no es donen al municipi.

Així:

Situació actual de les zones industrials:

*Els terrenys destinats al polígon de Llevant i Can Planes formen part del que en el seu moment va ser expropiat per l’antic «Ministerio de la Vivienda» a fi de fer un polígon d’habitatges que mai es va dur a terme.

La majoria dels terrenys expropiats que són dins el terme municipal de Palau-solità i Plegamans

ja van ser qualificats com Urbanitzables no Programats els anys 70 pel Pla Comarcal i als anys vuitanta com industrials per l’INCASOL i avui és una zona industrial consolidada en el Polígon Riera de Caldes i Can Boada. Anteriorment a l’expropiació aquests terrenys eren qualificats com industrials en el Pla General d’Ordenació de Palau de Plegamans.

Mentre la majoria de terrenys de Gallecs van ser inclosos en el posterior P.E.I.N. de Gallecs, a Mollet es van urbanitzar com a residencial urbana els terrenys al sud de l’autopista i a Santa Perpetua es van urbanitzar com a industrials també els terrenys al sud de l’autopista i a Palau-solità i Plegamans es van urbanitzar tots els terrenys expropiats excepte els que ara es volen utilitzar per construir el polígon de Llevant i Can Planes.

Així doncs, sense aquesta darrera zona agrícola, el municipi de Palau Solità i Plegamans perd tot el nexe amb l’espai de Gallecs i contradiu el mandat del Pla Director Territorial Metropolità ja que Palau perd el corredor ecològic de connexió amb Gallecs que el Pla tenia previst.

*Dins l’eix econòmic de la Riera de Caldes, hi ha ara mateix de 333 naus industrial buides i, per tant, no és factible hipotecar zones naturals mentre hi ha oferta en sòl consolidat i naus buides que rehabilitades crearien un mínim de 3.330 llocs de treball a la zona.

*El terme municipal de Palau-solità i Plegamans, amb 15,06 quilòmetres quadrats, ja ha pagat un preu molt alt en zones industrials amb els polígons de Can Cortés Nord, Can Cortès Sud, Can Burguès Palau Industrial, Zona Industrial Av. Navarra, Can Boada i Riera de Caldes I i II.

Tot i això, el municipi disposa de prou reserva de terrenys qualificats de zona industrial (PAU 11), situats a l’antic càmping de la carretera de Sabadell C-155, actualment propietat de Solvia i en espera de ser urbanitzats.

 

*Aquest sector és confrontant amb el PEIN de Gallecs, que ocupa més de 700 hectàrees de terreny rural de diferents municipis propers i es vol convertir una part de Gallecs, pulmó verd imprescindible al Vallès, en polígon industrial.

La realitat territorial situa la zona dins de la regió metropolitana la qual li confereix un gran desenvolupament industrial, per tant, seria més factible que les zones industrials es plantegessin amb visió global de regió metropolitana o, si més no, d’àmbit comarcal, ja que aquesta és la realitat de mobilitat laboral.

Medi Ambient.

*Aquests són els últims terrenys en terme municipal de Palau-solità i Plegamans i pertanyents a l’antic A.C.T.U.R. de Gallecs que encara no s’han urbanitzat. Són un espai agrari a llindar amb la resta de terrenys ja inclosos en el P.E.I.N. de Gallecs. I que constitueixen una pastilla industrial que trenca la continuïtat de la zona agrària a la dreta en direcció a Caldes amb la zona de Can Maiol i són el darrer espai verd del sud del municipi.

*El poble de Palau-solità i Plegamans és una zona on es sobrepassen els nivells d’emissions, tant per focus d’emissions industrial com viàries i està declarada zona d’emergència climàtica.

En un estudi fet pel Consell Comarcal del Vallès occidental (2), ja es deixava clar la necessitat de reduir les emissions de diòxid de nitrogen i les partícules en suspensió.

*Tota aquesta zona del Vallès ja pateix d’una intensitat de circulació, sobretot de vehicles pesants, que provoca uns nivells de contaminació que superen els aconsellats per l’O.M.S. (3), tant per la proximitat a l’AP 7, al trànsit provocat pel C.I.M. Vallès, per la quantitat de polígons, com per la C 59.

*Així doncs, els barris situats al sud del municipi de Palau Solità i Plegamans patirien l’increment de trànsit i d’emissions  contaminants, ja que són a tocar d’aquests terrenys.

 

Patrimoni

*La construcció d’aquest polígon afecta de ple el traçat del camí ral medieval de Sabadell a Granollers i antiga Via Augusta romana. És una de les calçades més importants que els romans

van establir en la seva xarxa de comunicacions. El pas d’aquesta antiga via de comunicació pel

Vallès està més que documentat.

*És de màxima importància mantenir la traça viària en un espai lliure que, per cert, és el darrer

tram de camí en el nostre terme municipal que no ha quedat desfigurat per la trama urbana del

polígon Riera de Caldes.

*També cal protegir aquest espai i incloure al P.E.I.N. de Gallecs pel seu potencial valor en

jaciments arqueològics.

Ja amb la construcció de la variant de la C-59 i el polígon SUD-12 Industrial Llevant es va constatar l’existència de diversos jaciments. Concretament als terrenys de Can Maiol s’hi van localitzar restes neolítiques en superfície. A tocar de Can Arimon s’hi van trobar restes ibèriques i romanes.

Les restes romanes documentades s’estenen ales zones de Can Figueres i Can Gordi, on van aparèixer restes romanes i ibèriques. A Can Viola, les darreres intervencions d’arqueologia preventiva, van documentar un petit assentament a l’aire lliure i fosses d’enterrament del Bronze Final, datades entre el 1500 i el 1320 aC. En cronologies alt medievals (segles VIII-IX aC) aquest mateix indret s’utilitzà com a necròpolis amb sepultures d’inhumació documentades.

També a la masia de Can Planes, i afectada de ple pel P.A.U. 24, s’hi van trobar sitges i ceràmica del Bronze Final (segles VII-VI aC).

En l’acord de govern municipal, signat el 2019, entre les dues formacions que el conformen, es va acordar la paralització d’aquest sector.

En els darrers mesos s’ha constituït al municipi una Plataforma popular en contra d’aquest desenvolupament, amb l’objectiu de protegir aquest espai, que actualment té un ús rural. Des d’aleshores, hi ha hagut diferents trobades entre la Plataforma i el govern per anar treballant l’estratègia per aconseguir aturar la urbanització del sector.

El 29 de març de 2017, es va aprovar una proposta de resolució al Parlament de Catalunya, presentada pel grup Catalunya Sí que es Pot i amb esmenes presentades per part dels grups parlamentaris de la CUP i Junts pel SÍ. En aquesta moció s’instava al Govern de la Generalitat, entre d’altres coses, a:

– Incorporar el sector de Can Banús II, àmbit I, sector Castell de Mogoda, el nucli històric de Mogoda i la Plana del Molí de Santa Perpètua al PEIN.

– Incorporar el parc dels Pinetons de Mollet del Vallès, com a zona de preparc i també tots els terrenys situats a l’oest de la ronda dels Pinetons amb límit en l’actual PEIN, tal com ha aprovat el Ple municipal.

– Incorporar al PEIN de Gallecs els terrenys de Parets del Vallès, situats a la banda est de la Riera Seca, fins al límit amb l’Eixample, i també l’enclavament de Can Vila-Rosal.

El 13 de març de 2019, la Comissió de Territori i Sostenibilitat del Parlament de Catalunya va debatre el text de la Proposta de resolució sobre l’espai d’interès natural de Gallecs i va aprovar una resolució que instava al govern de la Generalitat a:

a)Treballar per l’aprovació immediata del pla especial de l’espai d’interès natural de Gallecs.

b) Iniciar els tràmits per a la modificació del Pla director urbanístic de Gallecs amb l’objectiu  d’ampliar l’àmbit de l’espai protegit i anul·lar el sostre industrial i terciari, actualment permès, al sector de Can Banús II, àmbit I, i al sector de Mogoda, per tal d’afavorir la integració d’aquests sectors a l’espai d’interès natural de Gallecs. Sense aquestes modificacions no es pot complir l’apartat 1 de la Resolució542/XI del Parlament de Catalunya, sobre la defensa dels espais naturals lliures del Vallès i la incorporació de diversos sectors a l’espai d’interès natural de Gallecs.

c ) Complir immediatament els apartats de la Resolució 542/XI del Parlament de Catalunya que no comporten una despesa en el pressupost: la incorporació a la Xarxa Natura 2000, la declaració com a refugi de fauna de tot l’actual espai d’interès natural de Gallecs i l’ampliació de l’espai d’interès natural amb els espais dels Pinetons i de Can Banús.

d) Exposar, debatre i aprovar urgentment el Pla especial de l’espai d’interès natural de Gallecs, desenvolupant els processos de participació necessaris amb totes les administracions i entitats implicades.

e) Desenvolupar els processos de participació necessaris amb totes les administracions i entitats implicades, després de l’aprovació inicial del Pla especial de l’espai d’interès natural de Gallecs per tal de consensuar-ne els usos, i treballar per mantenir els acords assolits entre els municipis.

Aquesta resolució, que pretén protegir i ampliar els terrenys del PEIN Gallecs, no va tenir en compte els terrenys amb les mateixes característiques situats a Palau-solità i Plegamans, segurament per la falta d’informació i transparència.

Es per a tots aquests motius, des del Grup Municipal d’Ara Mollet-ERC-MES proposem al ple de l’Ajuntament de Mollet del Vallès aprovar els següents acords:

1. Demanar que s’aturin totes les tramitacions que tenen a veure amb l’execució de la construcció del polígon de Llevant sud i Can Planes de Palau Solità i Plegamans.

2. Donar suport a la creació d’una comissió mixta, amb membres del Consistori de Palau Solità i Plegamans, d’INCASOL i de la Plataforma Salvem Gallecs amb el termini i format que estableixin les tres parts, per tal de dur a terme les negociacions que permetin l’aturada de la construcció del polígon.

3. Comunicar l’acord a INCASOL, al Conseller responsable d’aquesta actuació urbanística i a tots els grups parlamentaris amb representació al Parlament de Catalunya, per a iniciar la incorporació d’aquests terrenys al PEIN de Gallecs.

4. Traslladar l’acord a tots els governs locals i grups municipals dels ajuntaments de Santa Perpètua de la Mogoda, Parets del Vallès, Montcada i Reixac, Lliçà de Vall i Palau-Solità i Plegamens, perquè en facin les actuacions que considerin, doncs entenem que la solució per lluitar contra el canvi climàtic en la nostra zona és continuar treballant per disminuir les ocupacions de terrenys agrícoles en zones urbanitzades.