Els Grups Municipals signants de la present moció posen de manifest que l’alcaldia, tal com determina l’article 47 del ROM, no ha convocat des del dia 3 de novembre de 2014 la sessió extraordinària del Ple sobre l’estat de la ciutat, el que mostra l’incompliment per part de l’alcalde de les disposicions establertes dins del propi ROM.

La ciutadania de Mollet del Vallès, mitjançant un debat obert, plural, nítid i democràtic ha de poder saber quin és l’estat de la ciutat en totes aquelles polítiques que és duen a terme per part de l’equip de govern de la ciutat i, alhora els grups municipals presents dins d’aquest Ajuntament tenim el dret i el deure de fiscalitzar les polítiques realitzades per part del govern municipal per analitzar l’aplicació de les polítiques públiques del govern municipal i el rumb de la legislatura. El Debat sobre l’Estat de la Ciutat ha de permetre identificar les principals línies d’actuació que s’han de seguir durant el darrer tram de la legislatura.

Per tot l’exposat, des dels Grups Municipals d’Ara Mollet-ERC-MES i Mollet en Comú demanem que es prenguin els següents acords:

  1. Demanar a l’alcalde de Mollet del Vallès la convocatòria en el període de temps més breu possible de la sessió extraordinària sobre l’estat de la ciutat tal com estableix l’article 47 bis del Reglament Orgànic Municipal (ROM) de l’Ajuntament de Mollet del Vallès.