Davant el repte de la transició energètica i la necessària substitució de les fots d’energia basades en hidrocarburs i nuclears per energies renovables, assumint la transformació que implica aquesta transició tant en les activitats econòmiques i el models de negoci, com en les pautes de consum de la ciutadania, i tenint en compte l’impacte en el territori i paisatgístic de la implantació de les instal·lacions per a la producció d’energia eòlica i fotovoltaica:

Manifestem el nostre rebuig a la situació de desconfiança i inseguretat que va provocar el Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables, en tant que va alimentar una espiral especulativa de projectes que s’impulsaven d’esquenes als municipis i a la gent que viu al i del territori, i que va posar en entredit el model de generació d’energia a partir de fonts renovables recollit al Pacte Nacional per la Transició Energètica de Catalunya i a la Llei del canvi climàtic, que ha de ser distribuït i democràtic, de proximitat i participat per la ciutadania.

Manifestem que és imprescindible i necessari que s’impulsi realment un nou model energètic que sigui distribuït en el territori, participat i democràtic,

 • que tingui en compte tots els agents i es basi en el consens amb el territori;
 • que preservi els espais naturals protegits i els valors de protecció de la biodiversitat;
 • que preservi els espais agraris més productius i de més valor;
 • que prioritzi la utilització de les zones agrícoles no productives i dels terrenys industrials de baixa possibilitat d’activitat econòmica per a parcs fotovoltaics;
 • que prioritzi els projectes cooperatius, comunitaris, ciutadans i d’autoproducció i ús directe de l’energia generada a partir de fonts renovables i que integrin principis d’eficiència energètica, facilitant la implantació de les comunitats d’energies renovables, les comunitats ciutadanes d’energia i de les instal·lacions d’autoconsum;
 • que prevegi assessorament i suport tècnic i econòmic als municipis i a la ciutadania per a promoure la seva participació en projectes per accelerar la transició energètica a renovables;
 • que recuperi la gestió pública dels aprofitaments de les centrals hidroelèctriques quan acabi el període de concessió administrativa per mitjà de la creació d’una empresa pública participada per totes les administracions afectades, així com demanar al Govern de l’Estat que procedeixi de forma similar en les centrals hidroelèctriques competència de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre;
 • que impliqui una planificació que tingui en compte les realitats i especificitats de cada comarca i demarcació, tant en potencialitat de producció com en necessitat de consum;
 • que consensuï un pacte entre les zones deficitàries i les zones excedentàries d’energia de manera que s’assoleixi una veritable equitat i cohesió territorial;
 • que doni agilitat als tràmits i garanties a les inversions, prioritzant els projectes mitjans i els que compten amb el suport i la participació dels agents del territori;
 • que afavoreixi la transformació i adaptació de les petites i mitjanes empreses del territori als nous models de negoci que suposarà la transició energètica, així com la seva participació en els projectes de producció, autoconsum i comercialització d’energies renovables.

Per tot plegat, considerem que el Decret llei 24/2021, de 26 d’octubre, d’acceleració del desplegament de les energies renovables distribuïdes i participades, aprovat pel govern de la Generalitat, és un pas imprescindible per donar resposta a aquestes demandes i necessitats.

Per tots aquests motius, el grup municipal d’Ara Mollet-ERC-MES proposa l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Demanar als grups polítics del Parlament de Catalunya que donin suport a la ratificació del Decret llei 24/2021, de manera que el seu contingut i la seva implementació no es qüestionin a través d’una tramitació com a projecte de Llei que posaria en entredit les garanties que recull per al territori i els promotors petits i mitjans i generaria més inseguretat per a les inversions necessàries per a fer realitat la transició energètica urgent que el país necessita.
SEGON.- Que durant la propera tramitació de la Llei de transició energètica s’incorporin totes les mesures i millores que siguin necessàries per tal de seguir reforçant els consensos i les confiances assolides i per a fer realitat el 100% d’energia per renovables el 2050.
TERCER.- Que l’ajuntament es comprometi a executar actuacions d’estalvi energètic en els equipaments municipals, facilitar els projectes d’autosuficiència energètica a empreses i ciutadania i promoure la sobirania energètica mitjançant l’impuls d’una comunitat energètica local que permeti fer arribar energia neta i de proximitat a tota la població.
QUART.- Traslladar aquests acords al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i als grups polítics del Parlament de Catalunya.