La violència contra les dones és una realitat persistent i cruenta que es manifesta de formes diverses (sexual, econòmica, psicològica, institucional i simbòlica, entre d’altres). Aquestes violències són fruit del patriarcat, sistema social que situa a l’home en una posició dominant i superior envers les dones. Cal deconstruir la nostra societat per poder superar les desigualtats i crear noves formes de relació basades en la llibertat i la igualtat.

És per això que ens hem dotat d’instruments pioners com la Llei catalana 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista i la seva modificació Llei 17/2020 i d’instruments judicials, d’anàlisis i protocols d’atenció especialitzada. Malgrat això, el nombre d’assassinats masclistes creix cada any. Enguany s’han produït 22 feminicidis als Països Catalans i no cessa. Ens cal abordar de manera prioritària les violències envers les dones mitjançant la implementació de polítiques públiques preventives que actuïn sobre les discriminacions i vulneracions dels drets humans de les dones, en concret i de totes les persones, sigui quina sigui la seva identitat sexual i de gènere, en general. És necessari sumar esforços i crear dinàmiques de treball cooperatiu que ens permetin crear conjuntament sistemes innovadors per erradicar definitivament la violència masclista que representa una greu vulneració dels drets humans i atempta contra la llibertat individual i la igualtat efectiva entre dones i homes. Volem municipis lliures de violències masclistes.

Per tot això, el Grup Municipal d’Ara Mollet-ERC-MES demana que el Ple adopti els següents acords:

1. Condemnar els feminicidis i totes les expressions de les violències masclistes manifestant el compromís de treballar per fer del nostre municipi un espai lliure de violències masclistes, dissenyant instruments específics per a la prevenció i la sensibilització en igualtat que ataqui des de l’origen la cultura patriarcal que atempta contra la vida i els drets de les dones.
2. Revisar, avaluar i actualitzar les eines i plans d’acció vigents per adaptar-los a les noves realitats locals i que contemplin totes les formes de violència masclista.
3. Impulsar els recursos d’atenció i prevenció (com els SIE i els SIAD) i garantir l’habitatge de lloguer social.
4. Garantir la formació especialitzada en perspectiva de gènere dels i les professionals que intervenen en els circuits de la violència masclista.
5. Manifestar el compromís per erradicar i actuar amb determinació contra qualsevol manifestació sexista i estereotipada a les activitats i espais culturals i d’oci que rebin el suport de l’Ajuntament.
6. Instar els organismes i institucions supramunicipals a vetllar per la igualtat d’oportunitats des de la perspectiva de gènere i la protecció de les dones i els infants en casos de violència masclista.