Així doncs, una infraestructura pot ser tècnicament perfecta però generar greus perjudicis al conjunt dels seus potencials usuaris, i viceversa, pot ser socialment desitjable però tècnicament deficient. És per això que cal no només considerar els elements de disseny, tècnics i d’enginyeria sinó que és essencial el diàleg amb aquells col·lectius que seran directament beneficiaris de la seva construcció, remodelació o actuació de millora de les infraestructures existents. En aquest sentit la publicació de l’anunci de licitació de les “Obras de mejora de accesibilidad de la estación de Mollet-Sant Fost (Barcelona) Expediente 2021-00326”, publicat a la Plataforma de Contractació del Sector Públic el 25-06-2021 a les 12:24, i on el termini de presentació de les ofertes finalitza el 26-07.2021 a les 12:00, no ha anat acompanyada d’una difusió del projecte als municipis limítrofs, i que tenen aquesta estació com la seva de referència.

De l’escassa informació existent tot sembla indicar que el projecte no contempla cap actuació de millora de l’accessibilitat a l’únic accés de vianants a l’estació de Mollet-Sant Fost de la línia R2, del nucli de rodalies de Barcelona. Actualment aquest accés de vianants, mitjançant escales per accedir a un túnel sota les vies de la línia R2, suposa una evident barrera arquitectònica entre la citada estació i el polígon industrial de Can Prat, així com amb els municipis limítrofs de Sant Fost de Campsentelles, Martorelles i Santa Maria de Martorelles. Això suposa no només l’impediment per a la seva utilització a persones amb mobilitat reduïda, generalment usuàries de cadires de rodes, o a la circulació de cotxets de nadons sinó també a la cada vegada més generalitzada i desitjada utilització de la bicicleta. Tenint en compte que l’única alternativa per a les usuàries de l’esmentada línia de rodalies R2 és una carretera sense voral, i on la potencial perillositat és evident, cobra rellevància la urgència de comptar amb un accés de vianants adaptat mitjançant rampes en ambdós extrems.

Atenent al fet de l’oportunitat que suposa l’execució, després de desenes d’anys d’espera, d’aquesta barrera arquitectònica de les ” Obras de mejora de accesibilidad de la estación de Mollet-Sant Fost (Barcelona) Expediente 2021-00326”.  És per tot això que el grup municipal d’Ara Mollet ERC – MES presenta al ple de l’Ajuntament de Mollet del Vallès l’adopció dels següents acords:

1. Sol·licitar al Govern d’Espanya que la remodelació de l’estació de la línia de rodalies R2 “Mollet-Sant Fost”, expedient 2021-00.326 -ajustant-se a criteris de promoció de la mobilitat sostenible i de foment del transport públic- inclogui la intervenció per fer accessible el pas subterrani existent entre els dos costats de les vies de l’estació.

2. Comunicar l’aprovació d’aquesta moció al Govern d’Espanya, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat, a ADIF, al Govern de la Generalitat de Catalunya, als Grups Parlamentaris de Parlament de Catalunya, i a l’Associació del Transport Metropolità.