El Ple de l’Ajuntament de Mollet del Vallès està format per 25 regidors i regidores, tots i totes escollits en eleccions democràtiques i que conformen grups municipals.

Tots i cadascun dels regidores i regidores tenen el dret a tenir la informació sempre que la necessitin sobre les sessions plenàries que han estat convocades per a un futur en els terminis establerts, així com a tenir a accés i consulta de la informació dels plenaris i les comissions efectuades amb anterioritat. Avui en dia, amb els mitjans digitals a l’abast, aquesta demanda és fàcil de ser resolta.

Tots els regidors i regidores han de poder de manera ràpida i total tenir dret a accés i consulta de tots els decrets d’alcaldia que s’efectuen, per tal de poder consultar-los i valorar-los.

Avui a l’Ajuntament de Mollet del Vallès només alguns dels regidors del plenari municipal gaudeixin d’aquests drets, i és per tant un greuge comparatiu.

Per tots aquests motius, el grup municipal d’Ara Mollet ERC – MES proposa al Ple d’aquest Ajuntament de Mollet l’aprovació dels següents ACORDS:

 

PRIMER. Que tots els regidors i regidores de l’Ajuntament de Mollet tinguin la tota la informació sempre a disposició sobre les sessions plenàries i les comissions fetes anteriorment, així com les sessions convocades per al futur en els terminis establert.

SEGON. Que tots els regidors i regidores de l’Ajuntament de Mollet del Vallès tinguin tota la informació i la totalitat del text dels decrets d’alcaldia que s’aprovin.